Skip to main content

Međunarodne federacije novinara osuđuju pritiske na medije u Srbiji

Aktuelno 24. sep 2017.
2 min čitanja

M federacija novinara (IFJ) i Evropska federacija novinara (EFJ) solidarisale su se nedeljnikom Vranjske, osudile politi?ke i ekonomske pritiske na medije i dali punu podršku svojim ?lanicama u Srbiji koje se bore za novinarske i medijske slobode.

“Vlada Srbije bi trebalo da jasno kaže da dosledno sprovodi zakone i da svi mediji i novinari imaju jednak tretman. Pozivamo srpske zvani?nike da javno osudeu pretnje na slobodu medija i napade na novinare”, rekao je predsednik EFJ Mogens Bliher Bjeregard povodom odluke vlasnika i urednika nedeljnika Vranjske Vukašina Obradovi?a da zbog politi?kih i ekonomskih pritisaka ugasi taj medij posle 23 godine postojanja.

“Kontinuirani napadi na Vranjske predstavljaju skandal za demokratiju u Srbiji. Ne možemo da tolerišemo to što je ugledni nedeljnik pod stalnim nadzorom i zastrašivanjem samo zbog toga što obavlja svoj zadatak informisanja gra?ana. Tražimo od Vlade Srbije da u?ini sve što je u njenoj nadležnosti da bude garant slobodnog i nezavisnog novinarstva u zemlji”, rekao je predsednik IFJ Filip Lerut.

Evropska i Me?unarodna federacija novinara u zajedni?kom saopštenju izrazile su solidarnost sa osniva?em Vranjskih Vukašinom Obradovic?em i podsetili da su on i njegove kolege u redakciji višestruko nagra?ivani za svoj novinarski istraživa?ki rad.

Najve?e me?unarodne novinarske asocijacije podsetile su da je “nedeljnik Vranjske prestao da izlazi zbog administrativnog uznemiravanja”.

Naveli su i da je osniva? i glavni urednik Vranjskih javno saopštio da su novine bile izložene intenzivnim politi?kim i ekonomskim pritiscima, uklju?ujuc?i i inspekcije koje su navodno bile usmerene na kompromitovanje finansijskog poslovanja tog medija.

EFJ i IFJ navode da ih je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) obavestilo da su Vranjske novine od svog osnivanja 1994. godine kontinuirano podvrgnute politi?kim i ekonomskim pritiscima, jer je taj nedeljnik poznat po otkrivanju zloupotreba javnih funkcija, kao što su korupcija i organizovani kriminal. Obradovic?, njegova porodica i njegove kolege doživeli su više neistraženih slu?ajeva uznemiravanja i progona, kao što su direktne pretnje, ošte?enja automobila i plja?ke redakcije, inspekcije i kontrole koje ekonomski guše novine.

U saopštenju se podse?a i na otvoreno pismo Obradovi?a od 21. septembra u kojem on postavlja više pitanja Poreskoj upravi o razlozima kontrole Vranjskih i ukazuje da novine od svog osnivanja posluju transparentno i u skladu sa zakonom. U svom poslovanju Vranjske nisu imale zna?ajnije oscilacije, redovno izmiruju sve poreske obaveze, i nikada nisu menjale ni ime ni izdava?a. U ranijim slu?ajevima kontrole državnih organa, Vranjske su uvek poštovale njihove odluke i postupale po donetim rešenjima.

EFJ i IFJ su podsetili da da novinarska i medijska udruženja u Srbiji ocenjuju da je vlast u Srbiji ušla u novu brutalnu fazu zastrašivanja novinara i medija, sa ciljem da potpuno onemoguc?i njihovu ulogu ?uvara i utišaju svako nezavisno kriti?ko mišljenje.

“Tražimo od gra?ana i nevladinih organizacija da preuzmu aktivnu ulogu u borbi za zaštitu slobode medija i izražavanja, s obzirom da to svakako nije samo pitanje profesionalaca u medijima, vec? preduslov svakog demokratskog procesa. Tako?e, tražimo od me?unarodnih organizacija da zaustave ignorisanje ozbiljnih problema sa kojima se suo?avaju novinari i mediji u Srbiji i da se aktivno uklju?e u zaštitu demokratskih vrednosti koje su sami promovisali “, piše u zajedni?kom sopštenju EFJ i IFJ.

(Autonomija/Danas)