Skip to main content

Udruženja: Nova faza gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara

Aktuelno 19. sep 2017.
< 1 min čitanja

Pet novinarskih i medijskih udruženja ocenili su danas da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara, sa ciljem da u potpunosti onemogu?i kontrolnu ulogu medija i slomi bilo kakav slobodni kriti?ki glas.

“Pozivamo gra?ane i organizacije civilnog društva da se u ve?oj meri uklju?e u borbu za medijske slobode i slobodu izražavanja, jer to svakako nije samo pitanje koje se ti?e samo medijskih profesionalaca, ve? preduslov bilo kakvog demokratskog procesa i zaštite ljudskih prava. Pozivamo i me?unarodne organizacije da prestanu da ignorišu veoma ozbiljne probleme koje novinari i mediji u Srbiji imaju, i aktivnije se uklju?e u zaštitu demokratskih vrednosti za koje se zalažu”, piše u saopštenju.

Novinarska i medijska udruženja su podsetila da se u samo dva dana desilo nekoliko “više nego zabrinjavaju?ih doga?aja”.

Podsetili su da su sajt KRIK i njegov urednik Stevan Doj?inovi? izloženi zastrašuju?em napadu vladaju?eg Pokreta socijalista i pojedinih medija, nakon objavljivanja istraživa?kih priloga o stanu ministra odbrane Aleksandra Vulina.

“Pod politi?kim pritiskom ugašen je jedan od najzna?ajnijih lokalnih medija, nedeljnik Vranjske, a njihov vlasnik i urednik Vukašin Obradovi? zapo?eo je štrajk gla?u. Tako?e, novinarke Antonela Riha, Nataša Mijuškovi? i Jelena Obu?ina brutalna su meta današnjeg ‘Informera’, koji ih naziva ‘žutim RTS licemerkama’ i prakti?no poziva na obra?un sa njima”, navodi se u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da su ovi doga?aji samo na prvi pogled razli?iti, ali imaju “nedvosmisleno jasan zajedni?ki sadržilac”, a to je vlast koja je u obra?un sa nepodobnim medijima i novinarima “upregla sve državne institucije i sebi bliske medije”, dok istovremeno jne postoji adekvatna reakcija gra?ana, doma?ih i me?unarodnih organizacija na konstantne pritiske na medijske slobode.

Saopštenje su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija Lokal pres, Asocijacija onlajn medija.

(Autonomija)