Skip to main content

Statut AP Vojvodine

Dokumenti 03. феб 2008.
8 min čitanja

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Grb VojvodineAutonomna Pokrajina Vojvodina je oblik teritorijalne autonomije u Republici Srbiji.
Građani u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini samostalno ostvaruju prava i ispunjavaju dužnosti utvrđene Ustavom i zakonom.

Član 2

Autonomna Pokrajina Vojvodina, u ostvarivanju svojih nadležnosti, stara se o razvoju nacionalnih, kulturnih i drugih svojstava svog područja i stvara uslove za privredni, naučni, tehnološki, demografski, regionalni i socijalni razvoj i razvoj poljoprivrede i sela.

Član 3

Građani u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini odlučuju o poslovima u nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine referendumom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika.

Član 4

U vršenju poslova u nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine svi građani u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini jednaki su u pravima i dužnostima, bez obzira na rasu, pol, rođenje, jezik, nacionalnu pripadnost, veroispovest, političko ili drugo uverenje, obrazovanje, socijalno poreklo, imovno stanje ili koje lično svojstvo.

Član 5

Organi Autonomne Pokrajine Vojvodine su: Skupština, Izvršno veće i organi uprave.

Član 6

U radu organa Autonomne Pokrajine Vojvodine u službenoj upotrebi istovremeno sa srpskohrvatskim jezikom i ćiriličnim pismom, i latiničkim pismom na način utvrđen zakonom, su i mađarski, slovački, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma i jezici i pisma drugih narodnosti, na način utvrđen zakonom.

Član 7

Teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine čine teritorije opština utvrđene zakonom.

Član 8

Rad organa Autonomne Pokrajine Vojvodine je dostupan javnosti.

Član 9

Sedište organa Autonomne Pokrajine Vojvodine je u Novom Sadu.

II NADLEŽNOST AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Član 10

Autonomna Pokrajina Vojvodina, preko svojih organa:

1. donosi statut Autonomne Pokrajine Vojvodine i odlučuje o promeni statuta;
2. donosi program privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i socijalnog razvoja i razvoja poljoprivrede i sela, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, i utvrđuje mere za njegovo sprovođenje;
3. donosi odluke i opšte akte, u skladu sa Ustavom i zakonom, kojima uređuje pojedina pitanja od interesa za građane u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u oblasti: kulture, obrazovanja, službene upotrebe jezika i pisama narodnosti: javnog obaveštavanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, društvene brige o deci, zaštite i unapređivanja životne sredine; urbanizma, i u drugim oblastima utvrđenim zakonom;
4. obezbeđuje službenu upotrebu istovremeno sa srpskohrvatskim jezikom i mađarskog, slovačkog, rumunskog i rusinskog jezika i njihovih pisama i jezika i pisama drugih narodnosti, na način utvrđen zakonom;
5. donosi budžet i završni račun;
6. osniva fondove i druge organizacije od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, u skladu sa zakonom;
7. izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije čije je izvršavanje povereno organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i donosi propise za njihovo izvršavanje kada je to zakonom predviđeno;
8. obezbeđuje izvršavanje pokrajinskih odluka i opštih akata;
9. učestvuje u međunarodnoj saradnji u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije, u skladu sa zakonom;
10. obrazuje organe, organizacije i službe Autonomne Pokrajine Vojvodine i uređuje njihovu organizaciju i rad;
11. ostvaruje saradnju i koordinaciju sa organima opštine, u skladu sa zakonom;
12. odlučuje o korišćenju sredstava Autonomne Pokrajine Vojvodine;
13. odlučuje o raspoređivanju podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju Autonomne Pokrajine Vojvodine;
14. obezbeđuje saglasnost opštih akata pokrajinskih organa sa Statutom Pokrajine;
15. stara se o preduzimanju mera za korišćenje i zaštitu zemljišta, šuma i voda, u skladu sa zakonom;
16. raspisuje zajmove, u skladu sa zakonom;
17. stara se o javnom obaveštavanju građana na jezicima naroda i narodnosti;
18. preduzima mere za organizovanje i funkcionisanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa zakonom; i
19. obavlja druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom, Statutom i odlukom.

Član 11

Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, donosi program privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i socijalnog razvoja i razvoja poljoprivrede i sela, koji se zasniva na naučnim i stručnim saznanjima i ocenama o uslovima i mogućnostima razvoja.
Merama za sprovođenje programa obezbeđuje se skladan i stabilan razvoj Pokrajine.

Član 12

Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom, utvrđuje programe razvoja delatnosti u oblasti obrazovanja i kulture i obezbeđuje uslove za njihovo obavljanje; stara se o zaštiti, korišćenju, unapređivanju i upravljanju kulturnim dobrima i preko svojih organa i organizacija obezbeđuje uslove za ostvarivanje razvoja u toj oblasti.

Član 13

Autonomna Pokrajina Vojvodina se stara o obezbeđivanju uslova da se obrazovanje pripadnika drugih naroda i narodnosti obavlja i na njihovim jezicima, u skladu sa zakonom.

Član 14

Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom i sistemom društvene brige o deci i omladini Republike Srbije; stara se o učeničkom i studentskom standardu i preduzima mere za ostvarivanje zadataka u toj oblasti.

Član 15

Autonomna Pokrajina Vojvodina se stara o obezbeđivanju uslova da se javno obaveštavanje, pored obaveštavanja na srpskohrvatskom jeziku i njegovim pismima, vrši i na mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku i njihovim pismima i na jezicima i pismima drugih narodnosti.

Član 16

Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom, utvrđuje programe u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i društvene brige o deci i obezbeđuje uslove za obavljanje ovih delatnosti.

Član 17

Autonomna Pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom, obezbeđuje uslove za zaštitu i unapređivanje životne sredine i preduzima mere za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu i dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

Član 18

Poslovi Autonomne Pokrajine Vojvodine finansiraju se iz prihoda utvrđenih zakonom i na osnovu zakona.
Autonomna Pokrajina Vojvodina može osnivati fondove i druge organizacije za finansiranje delatnosti od značaja za Pokrajinu u oblasti kulture, fizičke kulture, tehničke kulture, obrazovanja, nauke, društvene brige o deci, učeničkog i studentskog standarda, zdravstva, socijalne zaštite i drugih oblika socijalne sigurnosti i u drugim oblastima, u skladu sa zakonom.

Član 19

Autonomna Pokrajina Vojvodina, preko svojih organa, vrši i poslove koje joj poveri Republika Srbija.

Član 20

Autonomna Pokrajina Vojvodina u vršenju poslova u svojoj nadležnosti ostvaruje saradnju i koordinaciju sa opštinama na teritoriji Pokrajine.

III ORGANI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Skupština

Član 21

Skupština:
1. donosi Statut i odlučuje o promeni Statuta;
2. donosi odluke i opšte akte, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom;
3. donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata Republike Srbije, čije je izvršavanje povereno Skupštini;
4. donosi program privrednog, naučnog, tehnološkog, demografskog, regionalnog i socijalnog razvoja i razvoja poljoprivrede i sela, u skladu sa planom razvoja Republike Srbije, i utvrđuje mere za njihovo sprovođenje;
5. donosi budžet i završni račun Pokrajine;
6. obrazuje pokrajinske organe uprave, pokrajinske organizacije i službe i uređuje njihovu organizaciju i rad;
7. osniva fondove i organizacije od interesa za Pokrajinu u skladu sa zakonom;
8. odlučuje o saglasnosti odluka i opštih akata sa Statutom;
9. predlaže zakone, druge propise i opšte akte koje donosi Narodna skupština;
10. bira i razrešava: predsednika i potpredsednika Skupštine, predsednika, potpredsednika i članove Izvršnog veća, predsednike i članove radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine i starešine koji rukovode radom pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizacija i službi i njihove zamenike;
11. raspisuje pokrajinski referendum;
12. raspisuje pokrajinski javni zajam i odlučuje o zaduživanju Pokrajine, u skladu sa zakonom;
13. vrši kontrolu nad radom Izvršnog veća i drugih organa i starešina odgovornih Skupštine, u skladu sa Statutom; i
14. obavlja druge poslove poverene zakonom i utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine.

Član 22

Skupština ima 120 poslanika, s tim da građani svake opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine biraju najmanje jednog poslanika.
Poslanici se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.
Izbor i prestanak mandata poslanika i obrazovanje izbornih jedinica Skupština uređuje odlukom.

Član 23

Poslanici se biraju na četiri godine.
Izbori za poslanike moraju se održati najkasnije 30 dana pre isteka mandata poslanika kojima mandat ističe.
Danom konstituisanja nove skupštine prestaje funkcija poslanika čiji mandat ističe.

Član 24

Skupština može, u slučaju proglašenja neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, odlučiti da se mandat poslanika produži dok takvo stanje traje odnosno dok ne budu stvoreni uslovi za izbor novih poslanika.

Član 25

Poslanik predstavlja građane izborne jedinice u kojoj je izabran.

Član 26

Poslanik ima pravo da se u Skupštini služi jezikom i pismom čija je službena upotreba utvrđena Statutom.

Član 27

Poslanik za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Skupštini ne može biti pozvan na odgovornost.

Član 28

Skupština ima predsednika i jednog ili više potpredsednika, koje bira iz reda poslanika, na četiri godine.
Predsednik predstavlja Skupštinu, raspisuje izbore za poslanike, predsedava i rukovodi sednicama Skupštine i vrši druge poslove predviđene Statutom i Poslovnikom Skupštine.
Potpredsednik pomaže predsedniku Skupštine u vršenju njegove funkcije, zamenjuje predsednika u slučaju njegove sprečenosti i obavlja druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine.
Način i postupak predlaganja i izbor predsednika i potpredsednika Skupštine i broj potpredsednika uređuje se Poslovnikom Skupštine.

Član 29

Skupštinu saziva predsednik Skupštine po sopstvenoj inicijativi odnosno na predlog Izvršnog veća ili najmanje jedne petine poslanika.
Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Član 30

Skupština odlučuje većinom glasova na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja poslanika, ukoliko Statutom nije predviđena posebna većina.

Član 31

Pravo predlaganja odluka i opštih akata koje donosi Skupština imaju Izvršno veće, svaki poslanik, skupština opštine ili najmanje 7000 birača.

Član 32

Skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima u njenoj nadležnosti odluku donose građani pokrajinskim referendumom.
Skupština je dužna da raspiše pokrajinski referendum ako zahtev za njegovo raspisivanje podnese najmanje 30.000 birača.
Odluku donetu na referendumu proglašava Skupština.

Član 33

Organizacija i način rada Skupštine i ostvarivanje prava i dužnosti poslanika uređuje se Poslovnikom Skupštine.

Izvršno veće

Član 34

Izvršno veće:
1. izvršava zakone i druge propise i opšte akte Republike Srbije čije izvršavanje je povereno Izvršnom veću i donosi propise za njihovo izvršavanje kad je za to ovlašćeno;
2. izvršava odluke i opšte akte Skupštine i donosi akta za njihovo izvršavanje;
3. donosi akte u svojoj nadležnosti;
4. predlaže program razvoja, budžet i završni račun Pokrajine i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
5. predlaže odluke i opšte akte;
6. utvrđuje načela za unutrašnju organizaciju pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizacija i službi;
7. postavlja i razrešava starešine u pokrajinskim organima uprave i pokrajinskim organizacijama i službama, osim onih koje bira i razrešava Skupština;
8. usmerava i usklađuje rad pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizacija i službi, vrši nadzor nad njihovim radom i poništava ili ukida njihove opšte akte koji su u suprotnosti sa odlukom ili opštim aktom Skupštine ili aktom Izvršnog veća;
9. daje mišljenje na predlog odluke ili opšteg akta koji je Skupštini podneo drugi predlagač;
10. obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova u svom delokrugu; i
11. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom.

Član 35

Izvršno veće sačinjavaju: predsednik, potpredsednik i članovi Izvršnog veća i starešine koji rukovode radom pokrajinskih organa uprave određeni odlukom Skupštine.
Ako su predsednik, potpredsednik ili članovi Izvršnog veća izabrani iz reda poslanika, zadržavaju mandat poslanika.

Član 36

Predsednik, potpredsednik i članovi Izvršnog veća uživaju isti imunitet kao poslanici.

Član 37

Kandidat za predsednika Izvršnog veća može da predloži najmanje 30 poslanika Skupštine.
Za kandidata za predsednika Izvršnog veća izabran je predloženi kandidat za koga je glasala većina od ukupnog broja poslanika.
Kandidat za predsednika Izvršnog veća iznosi pred Skupštinom svoj program i predlaže članove Izvršnog veća.
Izvršno veće je izabrano ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.
Način i postupak predlaganja kandidata za predsednika Izvršnog veća i izbor Izvršnog veća uređuju se Poslovnikom Skupštine.

Član 38

Posle konstituisanja novoizabrane Skupštine bira se Izvršno veće.

Član 39

Izvršno veće i svaki njegov član odgovorni su Skupštini za svoj rad.
Predlog za razrešenje Izvršnog veća, predsednika Izvršnog veća i člana Izvršnog veća može podneti najmanje jedna četvrtina poslanika.
Predsednik Izvršnog veća može predložiti Skupštini razrešenje pojedinog člana Izvršnog veća.
O predlogu za razrešenje otvara se rasprava.
Odluka o razrešenju Izvršnog veća, predsednika Izvršnog veća i člana Izvršnog veća smatra se usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja poslanika.
Izvršno veće i svaki član Izvršnog veća mogu podneti ostavku. Ostavka ili razrešenje dužnosti predsednika Izvršnog veća povlači ostavku celog Izvršnog veća.
Izvršno veće koje je razrešeno ili podnelo ostavku ili kome je prestao mandat zbog razrešenja ili ostavke njegovog predsednika nastavlja rad do izbora novog Izvršnog veća.

Član 40

Organizacija i način rada Izvršnog veća uređuju se odlukom Skupštine i Poslovnikom Izvršnog veća.

Pokrajinski organi uprave

Član 41

Poslove pokrajinske uprave obavljaju pokrajinski sekretarijati i drugi organi uprave.

Član 42

Pokrajinski sekretarijati i drugi organi uprave izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte Republike Srbije za koje su ovlašćeni; primenjuju odluke i opšte akte Skupštine i akte Izvršnog veća, i obavljaju druge poslove utvrđene odlukom Skupštine.

Član 43

Odlukom Skupštine uređuju se organizacija, delokrug i ovlašćenja pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizacija i službi.
Odlukom Skupštine uređuju se, u skladu sa zakonom, položaj, prava i dužnosti i odgovornosti starešina i radnika u pokrajinskim organima uprave i pokrajinskim organizacijama i službama.

IV ODLUKE I OPŠTI AKTI

Član 44

Odluke i opšti akti Skupštine moraju biti u saglasnosti sa Statutom.
Akti Izvršnog veća moraju biti saglasni sa Statutom, odlukom i opštim aktom Skupštine.
Akti pokrajinskih organa uprave i pokrajinskih organizacija u službi moraju biti saglasni sa Statutom, odlukom i opštim aktom Skupštine i aktima Izvršnog veća.

Član 45

Odluka i opšti akt stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu.

Član 46

Statut, odluka i opšti akt Skupštine objavljuju se u „Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine“.
Akt Izvršnog veća i pokrajinskog organa uprave objavljuje se kad je to tim aktom predviđeno.
Akti iz st. 1 i 2 ovog člana objavljuju se istovremeno sa srpskohrvatskim jezikom, i na mađarskom, slovačkom, rumunskom i rusinskom jeziku.

V PROMENA STATUTA


Član 47

Predlog za promenu Statuta mogu podneti: 40.000 birača, jedna trećina poslanika i Izvršno veće.
O predlogu za promenu Statuta odlučuje Skupština većinom od ukupnog broja poslanika.

Član 48

Skupština utvrđuje predlog akta o promeni Statuta većinom od ukupnog broja poslanika i dostavlja ga Narodnoj skupštini radi davanja saglasnosti.
Skupština, po dobijenoj saglasnosti, donosi i odlukom proglašava Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine.
O promeni Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja poslanika.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

Za sprovođenje Statuta doneće se odluka.
Odluku o sprovođenju Statuta donosi Skupština većinom od ukupnog broja poslanika.

Član 50

Statut stupa na snagu danom proglašenja.