Skip to main content

Grupa za slobodu medija uputila zahteve Vladi i Skupštini Srbije

Izdvajamo 14. nov 2017.
2 min čitanja

Grupa za slobodu medija uputila je danas zahteve Vladi i Skupštini Srbije, u kojima od njih traži da se zaustave i istraže svi napadi na novinare, da se zaustavi rad na Medijskoj strategiji, da se razreše ?lanovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, da se ugasi agencija Tanjug, da se obezbede mehanizmi za nezavisnu ure?iva?ku politiku javnih medijskih servisa.

Grupa za slobodu medija zahteva i da država kontroliše na koji na?in se raspore?uju sredstva namenjena sufinansiranju medijskih sadržaja od javnog interesa, da se poboljša radni položaj novinara kroz striktnu primenu Zakona o radu, da Vlada Srbije obezbedi izvršenje rešenja Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti koja nisu izvršena, piše u saopštenju za javnost.

Grupa za slobodu medija zahteva i da se dosledno uredi oglašavanje državnih organa i drugih organa vlasti, zatim da Ministarstvo pravde formira nezavisnu komisiju za izradu evidencije i analizu sudskih postupaka protiv izdava?a medija, urednika i novinara, u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, kao i da Vlada Srbije usvoji dodatne podsticajne mere i olakšice štampanim medijima i regionalnim i lokalnim medijima i da razmotri mogu?nost utvr?ivanja obaveznog procenta izdvajanja iz budžeta lokalnih samouprava za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog zna?aja.

Grupa za slobodu medija je ocenila da su u Srbiji politi?kim, ekonomskim, socijalnim, administrativnim, pravosudnim i fizi?kim pritiscima na medije i novinare ozbiljno ugrožene medijske slobode, a da se mediji i novinari koji drže do profesionalnih i eti?kih standarda i rade u interesu gra?ana i javnosti kontinuirano diskriminišu i diskredituju od strane predstavnika vlasti i najviših državnih funkcionera.

Dodali su da se u oblasti javnog informisanja ne sprovode zakoni i krše profesionalne i eti?ke norme i ocenili da su državne institucije neefikasne u zaštiti sigurnosti novinara i slobode medija, a da neke od njih i ugrožavaju prava medija i novinara.

Grupa za slobodu medija je ocenila da stalno pogoršavanje situacije u oblasti slobode medija ugrožava demokratske procese u društvu, medijski pluralizam, kao i pravo na dijalog o bilo kojem važnom politi?kom i društvenom pitanju.

***

ZAHTEVI GRUPE ZA SLOBODU MEDIJA

Imaju?i u vidu da su u Srbiji politi?kim, ekonomskim, socijalnim, administrativnim, pravosudnim i fizi?kim pritiscima na medije i novinare ozbiljno ugrožene medijske slobode;

Imaju?i u vidu kontinuiranu diskreditaciju i diskriminaciju medija i novinara koji drže do profesionalnih i eti?kih standarda i rade u interesu gra?ana i javnosti;

Imaju?i u vidu da se u oblasti javnog informisanja ne sprovode zakoni i krše  profesionalne i eti?ke norme;

Imaju?i u vidu neefikasnost državnih institucija u zaštiti sigurnosti novinara i slobode medija, a da neke od njih i ugrožavaju prava medija i novinara;

Imaju?i u vidu da stalno pogoršavanje situacije u oblasti slobode medija ugrožava demokratske procese u društvu, medijski pluralizam, pravo na dijalog o bilo kojem važnom politi?kom i društvenom pitanju;

Novinarska i medijska udruženja, novinari i novinarke, mediji, organizacije civilnog društva i gra?ani i gra?anke okupljeni u neformalnoj Grupi za slobodu medija, od Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije zahtevaju:

Da predstavnici vlasti, prvenstveno najviši državni funkcioneri, prestanu sa javnim prozivkama i pokušajima diskreditovanja novinara i medija. Da Vlada, ministarstva, njeni ?lanovi i predstavnici drugih državnih institucija, kada dostavljaju pozive za javne doga?aje, odgovaraju na pitanja novinara i zahteve medija za intervjue i izjave, na jednak na?in, bez selekcije i diskriminacije, tretiraju sve medije koji poštuju Kodeks novinara Srbije;

Da nadležni državni organi po hitnom postupku rasvetle sve napade na novinare i slu?ajeve ugrožavanja njihove bezbednosti i pokrenu postupke protiv po?inilaca. Da hitno sprovedu i objave rezultate analize dosadašnjeg postupanja policije i tužilaštva u slu?ajevima ubistava i napada na novinare

Da Ministarstvo kulture i informisanja odmah obustavi rad na novoj Strategiji razvoja javnog informisanja, zbog neodgovaraju?e metodologije i strukture ?lanova Radne grupe, koja je predstavnike najbrojnijih novinarskih i medijskih udruženja onemogu?ila da suštinski uti?u na izradu ovog kapitalnog dokumenta. Posle izlaska ?etiri ?lana iz Radne grupe, ona je izgubila neophodan legitimitet. Da Ministarstvo kulture i informisanja, u dijalogu sa predstavnicima medijske zajednice i civilnog sektora, što pre utvrdi druga?iju metodologiju rada i strukturu nove radne grupe, kako bi Strategija razvoja javnog informisanja bila u najboljem interesu novinarske profesije, medija, njihovih izdava?a i gra?ana i gra?anki

Da Narodna skupština Republike Srbije pokrene postupak razrešenja ?lanova Saveta REM i da se prilikom postupka izbora novih ?lanova Saveta otkloni mogu?nost uticaja izvršne i zakonodavne vlasti na predloge drugih predlaga?a. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje nije nadležan da ispituje podobnost ?lanova koje su izabrali ovlaš?eni predlaga?i, niti Skupština da odbije da se izjašnjava o predlozima za izbor ?lanova Saveta. Izmenom Zakona o elektronskim medijima, definisati takve kriterijume izbora ?lanova Saveta koji bi obezbedili da kandidati budu profesionalci dokazani u svom radu, koji imaju nesporan moralni kredibilitet. Da se, izmenom Zakona, iz kruga ovlaš?enih predlaga?a isklju?e organi vlasti i politi?ke institucije.

Da se dosledno sprovedu zakoni koji se odnose na završetak procesa privatizacije medija, utvr?ivanje nedržavnog vlasništva u Politici, Ve?ernjim novostima i Dnevniku i povla?enje države iz vlasništva ovih novinskih ku?a, kao i hitno brisanje JP Tanjug iz Registra privrednih društava, Tanjugovih servisa iz Registra medija i prestanak rada agencije, na osnovu Odluke Vlade Srbije od 3. novembra 2015. godine.

Da se omogu?i zakonom garantovana ure?iva?ka i poslovna samostalnost i finansijska nezavisnost javnih medijskih servisa. U cilju zaštite njihove ure?iva?ke nezavisnosti, Vlada Srbije da omogu?i Javnim medijskim servisima da se dominantno finansiraju iz takse, kao što je i predvi?eno zakonom

Da Ministarstvo kulture i informisanja, Komisija za kontrolu državne pomo?i, Državna revizorska institucija, Komisija za zaštitu konkurencije, Uprava za javne nabavke i Savet za borbu protiv korupcije, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano sprovode nadzor i kontrolu trošenja sredstava za projekte na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja, javnih nabavki za pružanje medijskih usluga i sponzorstva i donatorstva iz javnih prihoda

Da Vlada Srbije formira nezavisnu komisiju koja ?e analizirati sistem sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom interesu i predložiti mere spre?avanja zloupotreba konkursa na svim nivoima. Da Ministarstvo kulture i informisanja, kroz normativne izmene i dopune, precizira uslove i kriterijume donošenja odluka na konkursima za finansiranje medijskih programa i uvede delotvoran mehanizam za osporavanje odluka o dodeli sredstava, pre nego što ona budu utrošena

Da se poboljša radni položaj novinara kroz striktnu primenu Zakona o radu, u delu poštovanja radnih prava i osnova radnog angažovanja u radnom odnosu i van radnog odnosa, i primenu Zakona o spre?avanju zlostavljanja na radu

Da Vlada Srbije obezbedi izvršenje rešenja Poverenika za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti koja nisu izvršena, da sama postupi po svim zaostalim zahtevima za pristup informacijama i da ubudu?e po tim zahtevima postupa u zakonskom roku, na na?in propisan Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja

Da se sveobuhvatno i dosledno uredi oglašavanje državnih organa i drugih organa vlasti izmenama zakona o javnim nabavkama ili donošenjem Zakona o oglašavanju organa javne vlasti;

Da Ministarstvo pravde formira nezavisnu komisiju za izradu evidencije i analizu sudskih postupaka protiv izdava?a medija, urednika i novinara, u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Zahtevamo dosledno poštovanje autorskih prava u medijskoj sferi i takvu izmenu Zakona o autorskim pravima koja ?e spre?iti finansijske pritiske na izdava?e medija kroz presude sa prekomernim nov?anim iznosima za kršenje autorskih prava, tako?e u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava;

Da Vlada Srbije usvoji dodatne podsticajne mere i olakšice štampanim medijima i regionalnim i lokalnim medijima, koje su taksativno nabrojane u dosadašnjoj Strategiji razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, ali do sada ni jedna od njih nije primenjena, i da razmotri mogu?nost utvr?ivanja obaveznog procenta izdvajanja iz budžeta lokalnih samouprava za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog zna?aja.

Beograd, 14. novembar 2017.

Grupa za slobodu medija