Skip to main content

Stara Pazova: Udruženje traži prekršajnu prijavu zbog izgradnje ugostiteljskog objekta u parku

Vojvodina 21. јун 2024.
2 min čitanja

"Budući da je u odgovoru Opštinske uprave Opštine Stara Pazova, podnosilac zahteva obavešten da tražena dokumentane ne postoje, odlučeno je da se pokrene prekršajna prijava protiv investitora"

Nakon više meseci prikupljanja dokaza putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, udruženje „Za zdravu opštinu Stara Pazova“ predalo je 18. juna 2024. odeljenju za inspekcijske poslove Opštine Stara Pazova predalo je Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica preduzetnika Časlava Radulovića, vlasnika „Kafeterije Fabrika 2017 Stara Pazova“.

Podsetimo, kako je već naš portal pisao, odlukom Opštinskog veća Časlavu Raduloviću data je na besplatno korišćenje katastarska parcela 2/4, površine 399 m², upisana u ln. br. 10011 KO Stara Pazova kao javna svojina Opštine Stara Pazova.

Prethodno je investitor zaključio ugovor o poslovnoj saradnji sa Turističkom organizacijom Stara Pazova, u cilju unapređenja turizma u opštini, na konkursu za dugoročne kredite za razvoj turizma, subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, dobio kredit od 3.800.000,00 dinara.

Ipak, investitor višespratni montažni objekat postavlja na drugu parcelu – br. 2/1, koja je atraktivnija lokacija od parcele 2/4 za koju je izdato rešenje o pravu korišćenja. U svrhu postavljanja svog kafića, izbetonirao je zelenu površinu, što je dovelo i do protesta građana.

Udruženje „Za zdravu opštinu Stara Pazova“ u prijavi podseća da je prethodno Opštinskoj upravi u Staroj Pazovi podnelo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kojim je su tražene brojne informacije, između ostalog, da im nadležni dostave odluku, rešenje, dokument ili bilo koji drugi nosač informacija koji sadrži akt u skladu sa kojim je omogućena izgradnja, odnosno montaža i postavljanje predmetnog objekta.

Tražena su dokumenta koja bi potvrdila da je investitoru izdato odobrenju za izvođenja radova, rešenje o građevinskoj dozvoli ili privremenoj građevinskoj dozvoli ili druga vrsta rešenja, odobrenja, saglasnosti ili dozvole za izgradnju odnosno montažu i postavljanje.

Budući da je u odgovoru Opštinske uprave Opštine Stara Pazova, podnosilac zahteva obavešten da tražena dokumentane ne postoje, odlučeno je da se pokrene prekršajna prijava protiv investitora.

„Nesporno je da za postavljanje predmetnog objekta nije potrebna građevinska dozvola, ali je potrebno Oodbrenje za postavljanje privremenog objekta opštinskog organa uprave, koje se izdaje u formi upravnog akta – rešenja, sve u skladu sa odredbama članova 22 – 28 Odluke o privremenim objektima“, navode u ovom udruženju.

Podsećaju i da, bez obzira da li je predmetna parcela uređena kao građevinsko zemljište (trg, ulica, trotoar i sl.) ili zelena površina (park, zaštitno zelenilo i sl.), postavljanje montažnih, odnosno privremenih objekata na istoj, mora se sprovoditi u skladu sa pravilima definisanim Odlukom o privremenim objektima.

Shodno svemu navedenom, iz udruženja „Za zdravu opštinu Stara Pazova“ upozoravaju da je kafić u parku Stare Pazove postavljen bez ikakve dozvole ili odobrenja i kao takav ne sme biti povezan na elektroenergetsku, vodovodnu ili kanalizacionu infrastrukturu, iako je to slučaj.

Nakon objavljivanja prethodnog teksta i skretanja pažnje na ovaj slučaj, novinarka iz Stare Pazove Gordana Momčilović Ilić dobila je pretnje smrću.

(ekipa Autonomije)