Skip to main content

DRI: Lokalne samouprave neefikasne u naplati svojih prihoda

Lokalne samouprave 19. jan 2021.
2 min čitanja

Nenaplaćena potraživanja lokalnih samouprava u Srbiji na kraju 2019. godine po osnovu izvornih prihoda iznosila su najmanje 135 milijardi dinara, što je dvostruko više od evidentiranog iznosa naplaćenih prihoda po istom osnovu, izjavio je danas predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Duško Pejović.

“Ta nenaplaćena potraživanja jedinica lokalnih samouprava u proseku iznose jednu trećinu budžeta, a u pojedinim lokalnim samoupravama i više od 50 odsto ukupnog budžeta”, kazao je Pejović na predstavljanju izveštaja o svrsishodnosti “Efikasnost naplate izvornih prihoda u jedinicama lokalne samouprave”.

Izvorni prihodi gradova i opština, u koje pored ostalog spada porez na imovinu, doprinos za uređivanje zemljišta, u proseku čine između 30 i 40 odsto ukupnih sredstava lokalnih samouprava, nadležnih i za njihovo utvrđivanje, naplatu i kontrolu.

Ukazao je da problemi u naplati izvornih prihoda umanjuju finansijske kapacitete lokalnih samouprava, utiču na obim i dinamiku realizacije planiranih rashoda i izdataka, kvalitet javnih usluga i stvaraju potrebu za dodatnim transferima iz budžeta Republike.

“Od 2017. do kraja 2019. potraživanja jedinica lokalnih samouprava po osnovu izvornih prihoda su porasla i to kod 107 lokalnih samouprava, odnosno 88 opština i 19 gradova za ukupno 9,6 milijardi dinara. Istovremeno, jedinice lokalnih samouprava su otpisale najmanje 12 milijardi dinara potraživanja po osnovu izvornih prihoda, što je 9,3 odsto potraživanja sa početka tog perioda”, kazao je i dodao da je to razlog zašto se DRI bavila ovim problemom.

Ukazao je da lokalne samouprave nisu sprovodile sveobuhvatne analize pouzdanosti podataka u evidencijama, te je posledica određeni broj prijava bez potpunih i ažurnih podataka o obvezniku, a bili su i nepovezani podaci o imovini i obvezniku.

“Jedinice lokalne samouprave izdaju mali broj opomena zbog dugovanja obveznika po osnovu izvornih prihoda i mere prinudne naplate se nedovoljno primenjuju ili gotovo izostaju. Izvorni prihodi jedinica lokalne samouprave tako postaju nenaplativi zbog zastarelosti, likvidacije pojedinih obveznika ili zato što ne postoji imovina iz koje bi se naplata izvršila”, rekao je Pejović.

Zbog toga, kako su ukazali državni revizori, postoji rizik da utvrđena potraživanja nisu potpuna i da postoje obveznici kojima potraživanja neće biti blagovremeno utvrđena.

Izveštaj DRI je pokazao da potraživanja po osnovu izvornih prihoda od dužnika koji nisu imali uplata od 2017. do 2019. godine, iznose više od 70 odsto ukupno nenaplaćenih potraživanja gradova Beograd, Leskovac, Sremska Mitrovica i Opštine Aranđelovac.

Navedeno je i da, zbog neredovnog i nedovoljnog slanja opomena, nije došlo do prekida zastarelosti i obezbeđenja preduslova za blagovremeno pokretanje postupaka prinudne naplate od dužnika.

U postupcima prinudne naplate nije obezbeđena naplata svih potraživanja, što uvećava rizik od otpisa usled nastupanja apsolutne zastarelosti, navedeno je u izveštaju.

Dug stariji od deset godina, koji nije otpisan kod lokalnih samouprava, iznosi između šest odsto i 18 odsto.

(Beta)