Skip to main content

Staša Zajović: Suzbijaju demokratiju pod plaštom religije

Aktuelno 13. okt 2017.
2 min čitanja

Fundamentalizam zloupotrebljava religiju, tradiciju i kulturno nasle?e, i to isklju?ivo radi opstanka na vlasti i kontrolisanja svakog ko je druga?iji, rekla je Staša Zajovi?, aktivistkinja Žena u crnom, na tribini “Rastu?i znaci fundamentalizama u raznim kontekstima – demokratski i feministi?ki odgovori”.

Dodala je da od devedesetih godina Srbija neprestano gubi sekularni karakter, jer Crkva ima sve ja?i uticaj na institucije, ?ime se krši Ustav.

O narušavanju sekularnosti u Srbiji govorila je i Snežana Taba?ki, tako?e aktivistkinja Žena u crnom, koja je istakla da je “nacionalisti?ka ideologija utemeljena u kolektivnom identitetu”.

– Politi?ari su dozvolili da se srpski narod izjedna?i sa pravoslavljem, pri ?emu je Crkva postala jedina relevantna institucija koja ?uva nacionalni identitet, rekla je Taba?ki.

Magdalena Štandara, antropološkinja iz Poljske, govorila je o dubokom uplivu crkve u ovoj državi.

– Fundamentalizam se ne ograni?ava na geografski prostor ili religiju, a u Poljskoj se on manifestuje kroz spoj verskog i politi?kog. Te snage se služe diskursom ljudskih prava i naj?eš?e se nazivaju ?uvarima autenti?ne kulture, iako nije najjasnije šta se podrazumeva pod autenti?nom kulturom, rekla je Štandara. Dodala je da su posledice tih tendencija najvidljivije u sputavanju reproduktivnih prava žena, ali i prava na zaštitu žena od porodi?nog nasilja.

Lino Veljak sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu rekao je da poljska i hrvatska katoli?ka crkva dele prvo mesto u pogledu konzervativnosti, te da se uticaj crkve naro?ito ogleda u medijima i obrazovanju.

– To su dve najkonzervativnije katoli?ke crkve u Evropi. Ipak, sve što se doga?a u Hrvatskoj, a što se može ozna?iti kao desekularizacija države, u potpunosti je primetno i u Srbiji, naveo je Veljak.

Kako je dodao, ne samo što je veronauka obavezan predmet, nego Crkva u?estvuje i u kreiranju svih programa. Kao posledica toga javljaju se diskriminatorni sadržaji u tre?ini školskih udžbenika.

Nada Peratovi?, predstavnica Centra za gra?ansku hrabrost iz Zagreba, dodala je da su takvim ideološkim pritiscima naro?ito podložna deca, a da koncept veronauke koja se u?i u školama ne sadrži kriti?ku misao.

Maryam Namazie, Iranka iz Velike Britanije i aktivistkinja za ljudska prava i sekularizam, naglasila je da je fenomen fundamentalizma svuda, da se on razli?ito manifestacije i da se koristi jezikom branitelja ljudskih prava.

– Tu religija nije nevina, ve? je njena uloga da kontroliše društvo, posebno žene, rekla je Namazi, i zaklju?ila da je solidarnost me?u civilnim društvom koje se bori za ljudska i ženska ljudska prava od presudnog zna?aja u borbi protiv takvih pogubnih ideologija.

Stojkovi?: Obrazovanje klerikalizovano

Biljana Stojkovi? sa Biološkog fakulteta u Beogradu govorila je o kreacionisti?kim peticijama protiv Darvinove teorije evolucije, te o zakonima kojima se obrazovanje centralizuje.

– U Srbiji su pre dve nedelje doneti zakoni koji svi do jednog dovode do toga da se obrazovna politika centralizuje, da se obrazovanje izvla?i iz ruku stru?njaka i stavlja u ruke politi?ara. Univerzitet polako gubi autonomiju, a vrlo je o?igledna klerikalizacija obrazovanja. Jedan od jako dobrih pokazatelja je imenovanje bivšeg klera Muamera Zukorli?a za predsednika Odbora za obrazovanje, koji je zdušno podržavao peticiju protiv izu?avanja Darvinove teorije – rekla je Stojkovi?.

Kako je navela, crkva se intenzivnije meša u nauku i obrazovni sistem od 2001. godine, kada je uvedena veronauka u škole, nakon ?ega su krenuli i kreacionisti?ke intervencije u školske programe.

(Danas)