Skip to main content

NATALIJA JAKOVLJEVIĆ IVANIĆ: Kad novinarima prete klanjem

Intervju 15. sep 2017.
6 min čitanja

Pre nedelju dana na portalu Maglo?ista?a osvanuo je slede?i komentar: „ebo vam ja matere sa postenim covekom se zezate, KLACEMO VAS GO ZECEVE GOVNA JEDNA SUBOTICKA“, potpisan sa Mario. “Pošten ?ovek”, pretpostavlja se, odnosi se na gradona?elnika Subotice, g. Labana, koji se u široj javnosti samo nekoliko dana ranije “proslavio” sasvim sli?nim pretnjama upu?enim svom partijskom kolegi, koji je snimak dostavio medijima. Na pretnje novinarima reagovala su novinarska udruženja, slu?aj je prijavljen policiji, a novinarka nezavisnog portala Maglo?ista? Natalija Jakovljevi? Ivani? kaže da ove pretnje predstavljaju poruku svim misle?im gra?anima koji razmišljaju na druga?iji na?in.

“Kada imate vlast koja podsti?e ovakav vokabular, ne osu?uje ga, kada nema reakcija vaših kolega novinara, gra?ana, onda vam je jasno u kakvom društvu živimo i da se ovakve pojave, kojih je sve više u Srbiji, ne sakcionišu na adekvatan na?in… Država jasno šalje poruku da je ovakvo ponašanje okej”, tako Natalija Jakovljevi? Ivani?, novinarka nezavisnog portala Maglo?ista?, koji je osnovan pre dve godine u Subotici kako bi na kriti?ki na?in izveštavao o lokalnim temema, objašnjava da izostanak reakcije nadležnih zapravo podsti?e ovakav odnos prema medijima i novinarima.

Kako je došlo do toga da vam se tako stravi?no preti?

Pretnje smr?u koje su se dogodile pre nekoliko dana inspirisane su autorskim tekstom jednog našeg sugra?anina “Svi smo mi radnici Goše, a vladari Labani”. Pretnje smo dobili u vidu komentara na naš portal oko 1 sat iza pono?i gde nam je zapre?eno da ?emo biti “zaklani kao ze?evi” i da ?e “?izmama gaziti po našim krajnicima”. Zapravo, ovo nije samo poruka našem portalu, ovo je poruka svim misle?im gra?anima koji razmišljaju na druga?iji na?in, a koji nije u skladu sa razmišljanjima doti?nih komentatora. Inspiracija je naravno potekla tako?e od pretnji u kojima je krajem avgusta u?estvovao gradona?elnik Subotice Bogdan Laban (SNS) koji je pretio “?upanjem grkljana” i “betonskim cipelama” svom strana?kom kolegi Vladimiru Polovini koji je nakon tih pretnji audio snimak doga?aja prosledio medijima. Sa druge strane, kada od strane polti?ara ne postoji odgovornost za sopstvene postupke, kada jedan gradona?elnik može da iza?e na zadnji izlaz iz suda i da na taj na?in izbegne novinarska pitanja, kada se novinarima na konferencijama zabranjuje da postave pitanja prvom ?oveku grada, koji je po funkciji obavezan da bude dostupan medijima, kada gra?ani vide da nema ostavke, a ni smene nakon ovakvih izre?enih jezivih pretnji, onda neki time budu ohrabreni i misle da su pretnje smr?u legitiman na?in “borbe” ili iskazivanja mišljenja koji se u našem društvu još uvek ne sankcioniše na adekvatan na?in. Na žalost, sve su to samo posledice jer prevencija ne postoji. Generalno, veliki broj gra?ana je izgubilo kontakt sa realnoš?u, ne postoje sankcije za krivi?na dela, zakon ne važi za sve podjednako, sve je pod kontrolom vlasti… U javnosti se sti?e utisak da se ona crvena linija, preko koje se ne ide, uvek samo spušta sve niže i niže. Pitanje je gde je onda dno i da li postoji uopšte granica.

Kako je raditi za medij koji kriti?ki piše o aktuelnoj vlasti u Subotici?

?esto se ?ini da je Maglo?ista? jedan od retkih koji piše kriti?ki o aktuelnoj vlasti u Subotici. Svaki dan vidimo da je problema sve više, ali drugi mediji o tome ne izveštavaju. Postoji pre?utni dogovor izme?u pojedinih lokalnih medija o tome da se ne izveštava o aktivnostima opozicije, da se ne istražuje rad gradske vlasti, da se ne otvaraju teške teme koje ne idu u korist aktuelnom režimu. Novinari i mediji pristaju na to jer su ucenjeni radnim mestima, novcem, podrškom putem medijskih konkursa, a sa druge strane, tu je i sluganjski odnos samih novinara i medija koji pristaju na to i koji se odavno ne bave svojim poslom, ne mešaju se u svoj posao, ve? se isklju?ivo ponašaju kao PR agencije vlasti. Ovakvi mediji promovišu lokalne politi?are i njihove velike “uspehe”, fotografišu ih na svakom koraku, ?ak i pla?aju sadržaje na društvenim mrežama kako bi što ve?i broj gra?ana pro?itao neku vest u ?ijem fokusu je gradona?elnik ili nekakva davno zapo?eta gradska investicija, izgradnja, šta god… Mediji nacinalnih manjina se opet ne mešaju i probleme “ve?ine” i dobijaju instrukcije kako i šta pisati, pa samim tim dolazi i do ozbiljne getoizacije me?u ovim zajednicama, jer se svaka bavi sobom, a sa druge strane ve?ina njih su u službi svojih lidera koji im ure?uje dnevnik i vesti.

Veoma je teško pisati o svim problemima, jer je nas malo u jednom mediju koji bi trebalo da pokrije mnogo više dešavanja. Moje kolege rade i na drugim mestima, pa je i zbog toga otežan svakodnevni rad. Ve?ina posla naj?eš?e pada na jednu osobu koja onda mora da se izbori sa svim tim aktivnostima. Iz tog razloga je naprosto nemogu?e ovaj posao raditi na na?in na koji bi on trebao i mogao da se radi. Mi se zaista trudimo koliko god je to mogu?e. Problem nam prestavlja ljudstvo i nedostatak sredstava. Svako mora da traži alternativni na?in da zara?uje za hleb. U takvoj sam i sama situaciji. Došlo je vreme kada treba da poslažete prioritete u svom životu i da ta?no znate šta i zbog ?ega radite, a da sa druge strane opet ostanete svoji. To su veliki izazovi, ali za sada ne postoji drugi, bolji na?in da se problemi reše. Naš medij ne aplicira na gradske konkurse, jer se ne slažemo sa na?inom na koji se novac dodeljuje medijima, naj?eš?e onima koji su bliski vlasti i zato što u komisijama ne sede stru?njaci iz oblasti informisanja ve? partijski poslušnici. Mi ne promovišemo vlast, niti nam bilo ko diktira o ?emu treba a o ?emu ne treba da pišemo. To ima cenu. Lokalna samouprava je gotovo potpuno zatvorena za naša pitanja pa smo prinu?eni da im se naj?eš?e obra?amo putem zahteva za pristup informacija od javnog zna?aja. Recimo, gradona?elnik uopšte ne želi sa nama ni da razgovara, niti da nam daje izjave.

Kako se vi li?no i vaše kolege ose?ate posle ovih pretnji?

Naša redakcija je ozbiljno shvatila ove pretnje i odmah smo se konsultovali sa kolegama u Novom Sadu i u Beogradu, nakon ?ega je NDNV prijavio slu?aj policiji, a ja sam isti dan bila pozvana iz Kriminalisti?ke policije u Subotici da do?em i dam izjavu. Za sada nema odgovora dokle se stiglo u ovom slu?aju i da li je identitet osoba koje su pretile otkriven ili nije. Naravno da nije svejedno kada dobijete pretnje smr?u. Me?utim, naš posao je i dalje da pišemo i da, kada je neophodno, otvaramo “nezgodne” teme. Od toga ne?emo odustati, jer je to suština posla kojim se bavimo. Ponašamo se kao novinari i radimo u skladu sa novinarskim kodeksom, nismo drža?i diktafona, niti zapisni?ari. Takvih ima svakako dovoljno.

Da li je podrška koju dobijaju mediji i novinari, koji su posebno ugroženi na lokalu, dovoljna? Šta bi se još moglo uraditi?

Zaista smo dobili veliku podršku od kolega iz Novog Sada i Beograda, kao i od pojedinih stranih novinarskih organizacija i zahvalni smo na ovakvoj podršci. Na lokalu nas je pozvalo svega troje novinara, od kojih ?e samo jedan novinar da piše o slu?aju za medij ?ije sedište nije naravno u Subotici. Lokalna samouprava ?uti, kolege iz lokalnih medija ?ute. To je ono na šta smo i ra?unali i uopšte nismo iznena?eni ovakvom reakcijom. Saopštenjima su se oglasila priznata novinarska udruženja u Srbiji i iz regiona, kao i pojedine opozicione stranke.

Kada bi se ovakve stvari sankcionisale od strane policije, kada bi lokalna samouprava osudila pretnje smr?u novinarima, i ne samo novinarima, nego bilo kom gra?aninu, tada bi se i slobodni novinari ose?ali možda sigurnije. Kada imate vlast koja podsti?e ovakav vokabular, ne osu?uje ga, kada nema reakcija vaših kolega novinara, gra?ana, onda vam je jasno u kakvom društvu živimo i da se ovakve pojave, kojih je sve više u Srbiji, ne sakcionišu na adekvatan na?in. Vidite i sami šta se dešava drugim novinarima i istraživa?kim novinarima u državi i kroz kakve pretnje prolaze vrlo ?esto. Danas su na žalost nasilje i govor mržnje postali neodvojivi deo našeg društva koji se ne kažnjava i koji naj?eš?e nema posledice što je veoma opasno, jer se gra?ani samim tim ne ose?aju sigurno i zašti?eno u državi u kojoj žive. Sa druge strane, država jasno šalje poruku da je ovakvo ponašanje okej. Jedan od razloga je i što vlast gra?ane deli na naše i njihove što zna?i da svako ko nije sa njima, protiv njih je. Kritika je zabranjena. Takav odnos vlasti prema gra?anima ve? odavno ima posledice koje dugoro?no ne?e doneti ništa dobro ni nama kao ni budu?im generacijama koje to vide i koje se vaspitavaju u takvom duhu.

Ina?e, portal Maglo?ista? je po?eo sa radom marta 2015. godine, a osniva? portala je Udruženje gra?ana Centar gra?anskih vrednosti (CGV) u Subotici. Portal su osnovali bivši novinari Radija Subotica, koji je danas privatizovan. Maglo?ista? se prevashodno bavi lokalnim temama, ali i temama koje su od zna?aja na nivou Vojvodine i cele Srbije, kao i temama iz oblasti ljudskih prava, diskriminacije, temama nacionalnih manjina, govorom mržnje, kao i problemima u medijima. To je istovremeno i medij civilnog sektora, a bavi se i humanitarnim aktivnostima, poput prikupljanja pomo?i za izbeglice ili problemom napuštenih životinja u gradu. Osim toga, Maglo?ista? zajedno sa istraživa?kim portalima poput VOICE-a, CINS-a i BIRN-a radi na istraživa?kim tekstovima. A kako kažu, osnovno “oružje” koje koriste jesu pitanja, jer pitanja ?iste maglu.

(Istinomer)