Skip to main content

Program vojvođanskog G17 plus: Vojvodina – evropska regija evropske Srbije

Autonomija 10. апр 2008.
31 min čitanja

g17_plus_logo.pngSvi govore o politici. Mi želimo da pričamo o stručnosti i životu, o tome kako rešiti konkretne probleme građana Vojvodine. Politika je za nas sredstvo ostvarenja boljeg života, stvaranja novih šansi, i pre svega, razvoja naše ekonomije. Za nas je prvi prioritet poboljšanje standarda svih građana Vojvodine. Pristojan i dostojanstven život za sve. Nema čarobnog štapića. G17 PLUS želi da sarađuje s građanima da ostvarimo ovaj cilj. Ne bežimo od problema, ne guramo ih pod tepih, ne rukovodimo se principom popularnosti, već efikasnosti. Naša ekonomija mora i dalje jačati. Proizvodnja i izvoz moraju i dalje rasti. Inflacija je smanjena na 7%. Dinar je jak. Plate i penzije su realno veće. Ne mnogo, ali ipak su veće. Naravno, nisu ispunjena očekivanja građana, ali napredak je postignut. G17 PLUS veruje da može bolje. Ako želimo pristojan život za sve, moramo raditi više. Nema stajanja. Naš cilj je društvo u kome će svi imati šansu da pristojno žive.
Više rezultata, a manje priče. Želimo da građani o nama sude na osnovu naših dela. G17 PLUS smatra da se autonomija Vojvodine ne mora dokazivati: autonomija je istorijska, ekonomska, kulturna i civilizacijska činjenica pravno-političkog subjektiviteta Vojvodine.
G17 PLUS smatra da autonomija Vojvodine predstavlja dobru osnovu njenog daljeg profilisanja u modernu evropsku regiju u okviru evropske Srbije. Za G17 PLUS Autonomna Pokrajina Vojvodine treba da bude nosilac vizije nove, evropske Srbije. G17 PLUS vidi Vojvodinu kao modernu i razvijenu evropsku regiju u evropskoj Srbiji, sa punom decentralizacijom i snažnim lokalnim samoupravama, koje samostalno identifikuju probleme i iniciraju rešenja u okviru regionalnih strategija Banata, Bačke i Srema, i uz finansijsku i administrativnu pomoć institucija Vojvodine, Srbije i EU.
Vojvodina je bila veliki dobitnik Ustava iz 1974. godine i on je omogućio brži razvoj ekonomskih i drugih potencijala, nego što je to bio slučaj u centralizovanom sistemu države. Zato će se G17 PLUS zalagati za vraćanje nadležnosti Vojvodini i izgradnju pokrajnskih institucija prema evropskim standardima, a naročito struktura lokalnih samouprava koje treba da budu motori razvoja.
G17 PLUS, svojim Programom za Vojvodinu, učvršćuje postojeće temeljne vrednosti vojvođanskog društva i, istovremeno, nudi mogućnosti dalje nadgradnje i modernizacije dostignutih vrednosti. G17 PLUS se u izradi ovog političkog Programa rukovodila potrebama i suštinskim interesima građanina/ke, pojedinca, njihove porodice, njihovog užeg i šireg društvenog okruženja, s obzirom da G17 PLUS svoju političku misiju u Vojvodini i Srbiji vidi u borbi za ekonomski prosperitet i bolji životni standard svakog građanina/ke ponaosob.
G17 PLUS smatra da je “Evropska Vojvodina evropske Srbije” politički projekat prihvatljiv za sve građane/ke Vojvodine, a ne samo za jednu stranku ili za jednu naciju, odnosno narod. Za sprovođenje ovakvog političkog projekta neophodno je udruživanje, razumevanje, razmena mišljenja, dijalog različitosti, tolerancija, upornost, jaka volja i nadasve ljubav prema Vojvodini bez koje ne bi bio moguć ni ovaj Program.

RAVNO DO EVROPE!

G17 PLUS ima jasan i nedvosmislen nacionalni i državni cilj: pristupanje Srbije Evropskoj Uniji. Otuda G17 PLUS smatra da Autonomna pokrajina Vojvodina, sa svojim institucijama i ustanovama, sa svojom dugom tradicijom u domenu regionalne i lokalne samouprave, sa svojim ukupnim prirodnim, ekonomskim i ljudskim potencijalima jeste i mora biti ključni faktor u procesu tranzicije našeg društva ka evropskim integracijama.
Vojvođansko društvo, svoj puni doprinos tranzicionim procesima mora pružati naročito u domenu:
• poštovanja ljudskih i manjinskih prava;
• razvijanja tolerancije u multinacionalnoj i multikonfesionalnoj zajednici kakva jeste Vojvodina;
• negovanja različitosti, poštovanja tradicije, kulture i običaja svih nacionalnih zajednica koje u njoj žive;
• razvijanja dobrosusedskih odnosa i međuregionalne i prekogranične saradnje;
• razvijanja lokalne samouprave sa ciljem stvaranja modernih, dobro organizovanih i ekonomski jakih lokalnih zajednica,
• transformacije i razvoja ukupne privrede i poljoprivrede prema specifičnostima same regije;
• poštovanju slobode pojedinca

AUTONOMIJA VOJVODINE SE NE DOKAZUJE, ONA JE ČINJENICA

Istorijski pregled

Politički subjektivitet Vojvodine se čitav vek i po nalazi u koordinatama pojma autonomije, od proklamovane Srpske Vojvodine (13-15. maja 1848. godine, Sremski Karlovci) i njene autonomije unutar Austro-ugarskog carstva, preko prisajedinenja Vojvodine Srbiji, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (odluka doneta 25. novembra 1918. u Novom Sadu, na Velikoj narodnoj Skupštini) do stvaranja Autonomne Pokrajine Vojvodine u okviru federalne Srbije, to jest Federativne Republike Jugoslavije (1945.) i kasnije.
Sadržaj te autonomije se menjao zavisno od državnih i drugih prilika, preovlađujućih ideologija i političkih namera vladajućih oligarhija, ali autonomija je ostala konstanta bez koje se ne može ozbiljno govoriti o Vojvodini, bilo da se ona zagovara ili negira.
Teritorijalno-politička autonomija Vojvodine je oduzeta protivustavno 1988. godine, a formalno i pravno ukinuta Ustavom Srbije 1990. godine a potvrđena Ustavom iz 2006. Simulacija autonomije se nastavila kroz postojanje Skupštine, Izvršnog veća Vojvodine i drugih organa bez suštinskih ingerencija.
Tako se, s nastupom agresivnog nacionalizma devedesetih, Vojvodina podelila na one koji slede dugu tradiciju autonomnosti i posebnosti Vojvodine i one koji smatraju da Vojvodini autonomija ne treba.
Vojvodina je bila veliki dobitnik Ustava iz 1974. godine i on je omogućio brži razvoj ekonomskih i drugih potencijala, nego što je to bio slučaj u centralizovanom sistemu države. Postoje egzaktni podaci koji pokazuju do je Vojvodina ekonomski napredovala do 1988. godine.

PRAVNI OKVIR

Ustavni položaj Vojvodine u Republici Srbiji

G17 PLUS, kao moderna stranka evropske demokratsko-liberalne orijentacije se zalaže da novi ustav Srbije i konstitutivni akt Vojvodine moraju biti zasnovani na principima doslednog poštovanja građanskog suvereniteta i obavljanja vlasti kroz organizovanje građana od mesne zajednice, opštine, grada, regije i Pokrajine do Republike Srbije.
G17 PLUS smatra da je evropsko načelo supsidijarnosti korisno ne samo za Vojvodinu, već i za celu Srbiju, što znači da sve što se može rešavati na nižem, ne treba rešavati na višem nivou vlasti.
Sledstveno tome, a uvažavajući istorijske, nacionalne, ekonomske, kulturne i druge specifičnosti Vojvodine i Srbije u celini, novi ustav Republike Srbije treba da garantuje pravo građana/ki na samoorganizovanje u okviru Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao integralnog dela Republike Srbije. Ustavom Srbije će se na taj način, potvrditi proevropska orijentacija građana/ki i demokratskih vlasti i obezbediti najdelotvornija forma političkoteritorijalne autonomije Vojvodine i državnog integriteta Srbije. Građani/ke autonomne pokrajine samostalno ostvaruju svoja prava i izvršavaju svoje dužnosti utvrđene Ustavom, Statutom, zakonom i opštim aktima organa autonomne pokrajine.

Pravno ustrojstvo Vojvodine

G17 PLUS predlaže da se konstitutivni akt zove Osnovni zakon AP Vojvodine kojim se reguliše odlučivanje o pitanjima iz sfere isključivih nadležnosti Pokrajine, kao i iz oblasti koje država Srbija uređuje osnovnim zakonima.
G17 PLUS se zalaže da se hitno donese novi konstitutivni akt, Statut AP Vojvodine kojim se reguliše odlučivanje o pitanjima iz sfere isključivih nadležnosti Pokrajine, kao i iz oblasti koje država Srbija uređuje osnovnim zakonima.
Tako bi se pokrajinskim zakonima regulisala pitanja i specifičnosti iz oblasti poljoprivrede, privrede, vodoprivrede, šumarstva, energetike, saobraćaja, urbanizma, stambeno-komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, obrazovanja, nauke, tehnologije, razvoja, kulture, informisanja, unutrašnjih poslova (izuzev državne bezbednosti), uprave, pravosuđa, penzionog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, demografske politike, ravnopravnosti polova, zaštite dece, porodice, starih lica, lica sa hendikepom i lica sa posebnim potrebama, lokalne samouprave i međunarodne regionalne i prekogranične saradnje, pitanja nacionalne ravnopravnosti i zaštite sloboda i prava pripadnika naroda i nacionalnih manjina, uređenja javnih i prirodnih dobara (nafta, gas, mineralne sirovine, termalne vode), turizma, sporta, imovinskih prava i finansijske autonomije gradova, opština i AP Vojvodine.
Zakonodavnu funkciju u AP Vojvodini bi vršila Skupština AP Vojvodine izabrana na neposrednim izborima od građana/ki Vojvodine. Izvršnu funkciju u AP Vojvodini obavljalo bi Izvršno veće AP Vojvodine i pokrajinski organi uprave. Sudsku funkciju u AP Vojvodini, pored postojećih opštinskih, okružnih,  pelacionog suda, trgovinskih sudova, obavljao bi i Viši trgovinski sud Vojvodine. Takođe, pored postojećih opštinskih i okružnih tužilaštava uvelo bi se i Javno tužilaštvo Vojvodine.
G17 PLUS smatra da je autonomnost Vojvodine u oblasti pravosuđa prirodan i logičan nastavak njene zakonodavne autonomnosti i da je zasnovana na evidentnim osobenostima, i na viševekovnoj tradiciji sudstva u Vojvodini, zatim advokature, nauke i pravne struke uopšte u Vojvodini.
G17 PLUS posebno insistira, u duhu svog Programa, ukoliko se želi puna decentralizacija, da se najveća pažnja mora pokloniti lokalnim samoupravama, kako na nivou čitave Srbije, tako i na nivou Vojvodine, čime se izbegava nova (pokrajinska) centralizacija. U skladu sa dobrim tradicijama lokalne samouprave u Srbiji i proevropskim duhom sopstvenih programskih opredeljenja za decentralizaciju države i javne uprave, G17 PLUS posebno insistira na obezbeđenju punih funkcionalnih kapaciteta lokalne samouprave koji putem pretpostavke nadležnosti u korist lokalnih organa vlasti i samouprave moraju biti ustavno garantovani i zakonski zaštićeni od svake arbitrarnosti centralnih i pokrajinskih vlasti.
G17 PLUS posebnu pažnju poklanja institucionalnom priznanju višenacionalnog sastava Vojvodine i zato će nastojati da se novim izbornim zakonom, kao i propisima o imenovanju i razrešenju nosilaca javnih funkcija, obezbedi demokratski proces i ravnopravnost svih kandidata/kinja prema znanju, stručnosti i javno verifikovanom kredibilitetu. Uvažavajući potrebe za demokratskim reformama javne uprave u smeru legitimnog, decentralizovanog, kompetentnog, odgovornog i efikasnog javnog servisa građanskih interesa, predstavnička tela, struktura nosilaca javnih funkcija i drugi organi upravljanja, prema evropskim standardima, moraju odražavati nacionalnu strukturu sredine iz koje potiču.

VOJVODINA – EVROPSKA REGIJA

Za G17 PLUS Autonomna Pokrajina Vojvodine treba da bude nosilac vizije nove,
evropske Srbije u kojoj će ona biti EVROPSKA REGIJA.
Program G17 PLUS „VOJVODINA – EVROPSKA REGIJA EVROPSKE SRBIJE“ nastao je u perspektivi pristupanja Republike Srbije EU, uzimajući u obzir Nacionalnu strategiju Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, kao i Odluku i Akcioni plan za sprovođenje Evropskog partnerstva. Činjenica da reč „Vojvodina“ niti jednom nije spomenuta u ovim dokumentima, govori o jasnoj potrebi da se definiše „Evropski program Vojvodine“, kojim će biti trasiran najbolji mogući pravac Vojvodine – Ravno do Evrope.
G17 PLUS vidi Vojvodinu kao modernu i razvijenu evropsku regiju u evropskoj Srbiji, sa punom decentralizacijom i snažnim lokalnim samoupravama, koje samostalno identifikuju probleme i iniciraju rešenja u okviru regionalnih strategija Banata, Bačke i Srema, i uz finansijsku i administrativnu pomoć institucija Vojvodine, Srbije i EU.
G17 PLUS je za usaglašavanje legalnog okvira Vojvodine, unutrašnjeg uređenja, principa i alata regionalne politike u skladu sa Evropskom regionalnom i kohezionom politikom. Zato će pravac delovanja ići ka dva cilja:
1. Stvaranje uslova poželjnih za razvoj biznisa – jačanje pozitivne slike i unapređenje administrativnih kapaciteta lokalnih samouprava;
2. Poboljšanje korišćenja lokalnih resursa u cilju privlačenja spoljnih resursa koji su teško dostupni na lokalnom nivou.
Definisanjem politike regionalnog razvoja Vojvodine promovisati evropski princip solidarnosti čime se jača ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija sa EU.
Ključni izazov sprovođenja Programa je pristupanje fondovima EU namenjenih razvoju Vojvodine, odnosno izgradnja kapaciteta Vojvodine za realizaciju IPA fondova (Instrument za pretpristupnu pomoć EU), kao i na pripremu Vojvodine za korišćenje Strukturalnih i kohezionih fondova EU – ključnih instrumenta za uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja među zemljama članicama EU.
G17 PLUS razume da se istorijska šansa za razvoj Vojvodine kao moderne i razvijene evropske regije, nalazi upravo u maksimalnoj realizaciji finansijskih instrumenata za pretpristupnu pomoć i fondova Evropske regionalne i kohezione politike.
Vojvodina može puno da nauči iz grešaka i pozitivnih iskustava novopridošlih 12 članica EU, maksimalno iskoristi svoje komparativne prednosti unutar Srbije i postane „lokomotiva“ na evropskom koloseku Srbije – Ravno do Evrope.
Formirati Agenciju za razvoj Vojvodine kao stručnu službu koja obavlja analitičkoplanske, organizacijsko-koordinacijske, pravne i druge poslove vezane za pripremu i ostvarivanje programa razvoja Vojvodine.
Definisanje institucionalnog okvira za ravnomerniji regionalni razvoj Vojvodine (paket zakonskih mera, višegodišnja Strategija regionalnog razvoja Vojvodine, Politika regionalnog razvoja Vojvodine, podzakonska akta koja zaokružuju regionalnu institucionalnu infrastrukturu) i obezbeđivanje finansijskih podsticaja i definisanje niza mera koje podstiču ekonomsku aktivnost i zapošljavanje.
Aktivno učešće Vojvodine u procesu definisanja unutrašnje organizacije Vojvodine, u skladu sa NUTS standardom EU – nomenklaturom prostornih jedinica za statistiku.
U ovom trenutku u Srbiji jedino AP Vojvodina i Grad Beograd zadovoljavaju
administrativno-ekonomske kriterijume za status NUTS 2 regiona (800,000 do 2,000,000 stanovnika), koji je osnovni za korišćenje pomoći EU-a. Pod administrativno-ekonomskim kriterijumima podrazumeva se da AP Vojvodina i Grad Beograd imaju organe koji su izabrani na izborima od strane građana i da imaju svoja finansijska sredstva kojima mogu da kofinansiraju projekat. To znači da jedino oni imaju sposobnost da, pošto Srbija dobije status kandidata i nakon otvaranja pretpristupnih fondova EU-a, konkurišu za sredstva koja se pružaju kao pomoć ravnomernom regionalnom razvoju.
U kontekstu definisanja NUTS 3 regiona (150,000 do 800,000 stanovnika), potrebno je uraditi analize i pokrenuti javnu raspravu oko budućeg unutrašnjeg organizovanja Vojvodine, pošto sistem podele na upravne okruge ne odgovara standardima EU.
S tim u vezi, G17 PLUS daje prednost ideji da se Vojvodina organizuje kao skup distrikta: Srem, Banat, Bačka i Distrikt Novi Sad (uzevši u obzir ekonomske potencijale i broj stanovnika). Postojeće lokalne samouprave bi zadržale postojeće oblike, kojim bi se kvalifikovale za NUTS 5 standard.
Uspostaviti funkcionalnu raspodelu poslova i koordinaciju sa Fondom za razvoj APV, Centrom za strateška ekonomska istraživanja “Vojvodina-CESS”, poslovnim udruženjima i regionalnim agencijama za razvoj, na realizaciji Programa privrednog razvoja APV.
Ojačati kapacitete za strateško planiranje, oblikovanje politike i koordinaciju između pokrajinskih sekretarijata i lokalne samouprave. Obrazovanje jedinica unutar gradova/opština koje će uz odgovarajuću podršku, preuzeti inicijativu planiranja i implementacije projekata (odsek za upravljanje projektima, projektni centar, kancelarija za razvoj, opštinska agencija za razvoj…).
Formirati Pokrajinski projektni fond, čija je svrha da podrži izradu dokumentacije neophodne za pripremu projekata koji su u skladu sa strategijom regionalnog razvoja Vojvodine, kao i da podrži deo troškova neophodnog kofinansiranja projekata.
Unapređivanje jedinica za evropske integracije (podizanje kapaciteta Kancelarije za evropske poslove i Sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju, Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine).
Povećati intenzitet i efektivnost prekogranične, regionalne i međunarodne saradnje pokrajinske Vlade, lokalnih samouprava, privrede i civilnog društva (CLRAE – Saveta Evrope, Skupština Evropskih Regija, Evroregion DKMT, Dunavski programi i projekti…) Evaluirati efektivnu realizaciju aktuelnih programa saradnje IV APV, nakon potpisanih memoranduma o saradnji, protokolarnih zabeleški (Šta je Vojvodina dobila nakon potpisivanja?).
Definisati i započeti sprovođenje Komunikacione strategije Vojvodine kao evropske regije.
Uspostavljanje institucija i mreže EVRONET VOJVODINA za kontinuirano promovisanje evropskih programa, projekata, vrednosti i standarda.
Medijska promocija, javno zastupanje ideja i kontinuirano lobiranje za interese Vojvodine kao evropske regije. U potpunosti sprovesti Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javno značaja u Vojvodini.

EKONOMSKI OKVIR

Fiskalna politika, javne finansije

Bržem privrednom, ekonomskom i kulturnom razvoju Vojvodine će doprineti veći stepen decentralizacije koji podrazumeva prenošenje većeg dela nadležnosti na regione i lokalne samouprave. Decentralizacija je opšteprihvaćen princip i preduslov bržeg razvoja.
Kao takva primerena je čovekovoj prirodi i izraz je njegovih suštinskih interesa. Samo motivisan pojedinac, uveren da svojim ličnim angažovanjem može da promeni svoj život kao i uslove lokalne i šire zajednice može doprineti povećanju ličnog i društvenog standarda i sveukupnog društvenog prosperiteta.
Od ključnog značaja za funkcionisanje Vojvodine kao razvijene evropske regije je usklađivanje javnih finansija i fiskalne politike sa nadležnostima koje bi definisao Osnovni zakon AP Vojvodine, i podrazumeva prenošenje odgovarajućih izvornih sredstava i kontrolu naplate prihoda na nivou Vojvodine.
Finansiranje nadležnosti regulisanih Osnovnim zakonom AP Vojvodine bi se vršilo iz sredstava:
• srazmernog dela poreza na dodatu vrednost naplaćenog na teritoriji Vojvodine, osim dela koji se ustupa Republici Srbiji za finansiranja potreba javne potrošnje;
• srazmernog dela akciza naplaćenog na teritoriji Vojvodine, osim dela koji se ustupa Republici Srbiji za finansiranja potreba javne potrošnje;
• srazmernog dela poreza na zarade naplaćenog na teritoriji Vojvodine;
• poreza na dobit i kapitalne dobitke u ukupnom iznosu naplaćenom na teritoriji
Vojvodine;
• ukupnog iznosa naplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje i nezaposlenost za fondove koji bi se formirali u AP Vojvodini;
• administrativnih i sudskih taksi i drugih javnih prihoda koji će se utvrditi Osnovnim zakonom AP Vojvodine;
• procentualnog dela posebne naknade za upotrebu puta, njegovog dela i putnog
objekta (putarine za vozila domaće i strane registracije).

Privreda, poljoprivreda, turizam

Prioritete u razvoju treba definisati srednjoročnom Strategijom privrednog razvoja. Stav G17 PLUS je da Strategija treba da bude doneta nakon rasprave sa svim zainteresovanim učesnicima. Postoje tri osnovne poluge privrednog razvoja Vojvodine, a to su: poljoprivreda, industrija i turizam.

Privreda

Program kreditiranja malih i srednjih preduzeća će biti nastavljen, uz obezbeđivanje novih povoljnih kreditnih linija. Informisanje i edukacija privrednika/ca o mogućnostima i načinima da dobiju kredite biće sistemski organizovana.
Na osnovu analize kretanja na inostranim tržištima, identifikovaće se proizvodi za kojima svetska tražnja raste po najvećoj stopi i poređenjem sa domaćim potencijalima dobićemo adekvatnu strukturu izvoza koji treba podsticati odgovarajućim merama. Biće izvršena specijalizacija izvoza i koncentrisanje aktivne podrške na konkurentnu i izvozno orijentisanu proizvodnju. Servis koji će privrednicima pružiti savetodavnu i tehničku pomoć pri realizaciji izvoza biće dobro promovisan i dostupan svima.
Pokrajinska Vlada će osnažiti saradnju između Univerziteta i privrede kroz podršku projektima NT parka i biznis inkubatora.

Poljoprivreda

Srbija je donošenjem Strategije razvoja poljoprivrede i nove agrarne politike omogućila nesmetan razvoj i integraciju Srbije u EU. G17 PLUS smatra da posle pedeset godina planske privrede, deset godina izolacije i poslednjih nekoliko godina nesigurnosti i sveopštih diskusija o pravcu razvoja, neophodno izvršiti tri ključne promene u poljoprivrednom sektoru:
• Završetak tranzicije iz centralne ka tržišnoj ekonomiji;
• integracija i pridruživanje Evropskoj Uniji;
• rekonstrukcija i modernizacija celog poljoprivrednog sektora., turizam
G17 PLUS ističe da će restrukturizacija i preorijentacija na konkurentniju, ekonomičniju i profitabilniju proizvodnju, uticati da spremno dočekamo ulazak na tržište EU gde nas očekuje 450 miliona potrošača.
G17 PLUS se zalaže da nosioci poljoprivredne proizvodnje budu porodična komercijalna gazdinstva. Porodična komercijalna gazdinstva mogu da obezbede i ekonomsku održivost poljoprivrede u Vojvodini, a s druge strane ona garantuju ruralni razvoj u Vojvodini. G17 PLUS smatra da je pre privatizacije kombinata trebalo celokupno društveno poljoprivredno zemljište pretvoriti u državno ili razgraničiti društveno i državno zemljište kako je to zakonom i bilo predviđeno. Kako se to nije desilo, novi vlasnici/ce su bez nadoknade godinama koristili državno zemljište. Zbog toga G17 PLUS predlaže da se državno zemljište može davati u zakup i od toga ubirati ekonomska zakupnina od koje bi 30% sredstava ostajalo lokalnoj samoupravi koja bi pravila i program korišćenja zemljišta, 30% Pokrajni Vojvodini. G17 PLUS predlaže da lokalna samouprava u programu korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta prednost daje porodičnim komercijalnim gazdinstvima i da veličinu parcela maksimizira u skladu sa strategijom razvoja opštine.
Seoski razvoj ne znači samo poboljšanje seoske infrastrukture (puteva, vodovoda, telekomunikacija, zdravstvene zaštite, itd.), već i stvaranje uslova za raznovrsniju seosku ekonomiju i zaposlenje u nepoljoprivrednim delatnostima. G17 PLUS se zalaže za formiranje stručnog i operativnog tela kompetentnih stručnjaka za osmišljavanjezajedničke strategije razvoja sela i poljoprivrede na nivou Vojvodine. Takav stručni savet ili agencija bi se bavio kreiranjem i odabirom projekata koji bi se finansirali delom iz budžeta Republike Srbije, a delom iz opštinskih budžeta, i bio u mogućnosti da objedini rad svih relevantnih faktora za razvoj sela.

G17 PLUS SE ZALAŽE I ZA:

• formiranje Poljoprivredne komore;
• modernizaciju proizvodnih kapaciteta radi poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti proizvoda kao i radi zaštite životne sredine;
• poboljšanje starosne (stimulisati interes mladih za poljoprivredu) i poboljšanje obrazovne strukture poljoprivrednika;
• razvoj komercijalnog kreditnog tržišta za ruralno finansiranje;
• razvoj berzanske trgovine poljoprivrednim proizvodima;
• osiguranje stabilnosti dohotka poljoprivrednika reformom sistema novčanih podsticaja i naknada;
• podršku udruživanju poljoprivrednika u zadruge uspostavljanju strukovnih udruženja poljoprivrednih proizvođača;
• unapređenje sistema kontrole zdravstvene ispravnosti i kvaliteta poljoprivrednih inputa i hrane;
• razvoj sistema kvaliteta i sertifikacije;
• razvoj jedinstvenog sistema kontrole “od njive do trpeze”;
• korenitu reformu stručnih poljoprivrednih službi;
• unapređenje rada naučno-istraživačkih institucija;
• prilagođavanje obrazovnih programa u poljoprivredi u skladu sa potrebama porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Turizam

G17 PLUS posebnu pažnju posvećuje turizmu kao perspektivnoj privrednoj grani Vojvodine.
Prirodna bogatstva (termalne vode, jezera, reke, nacionalni park Fruška Gora, naučno istraživački rezervati, lovni rezervati, spomenici prirode, izletišta i dr.), urbani potencijali (dvorci, tvrđave, specifični gradski i varoški trgovi, salaši, sportske hale i tereni, kulturnoistorijski spomenici, …), kao i nacionalni kolorit (etnološke, kulinarske, običajne vrednosti) predstavljaju dobru osnovu za osmišljen i organizovan panonski turizam.
G17 PLUS smatra da vojvođanske institucije treba da podrže razvoj turizma pre svega kroz razvoj i modernizaciju saobraćajne, infrastrukturne i komunikacijske mreže, kao i kroz finansijske aranžmane za turističke projekte.
Cilj G17 PLUS je da stvori uslove za razvoj turizma. Kvalitetni putevi, signalizacija, infrastruktura i moderne komunikacione veze su osnovni uslovi za razvoj turizma. Bez tih faktora atraktivnost turističkih destinacija se smanjuje. Ova ulaganja doprinose ne samo razvoju turizma, već i poboljšanju kvaliteta života stanovništva.
Namera G17 PLUS je da podržava kreativnost. Turistička ponuda Vojvodine raste zahvaljujući idejama privatnih preduzetnika koji prepoznaju turizam kao unosnu privrednu granu. Povoljnim kreditima, donacijama, poreskim olakšicama i drugim finansijskim instrumentima povećava se prvenstveno kvalitet turističkih usluga ali i zainteresovanost fizičkih i pravnih lica za ulaganje u ovaj vid privrede.
Turistička organizacija Vojvodine treba da bude baza svih turističkih informacija kako korisnicima tako i davaocima turističkih usluga, da prati i analizira trendove u turizmu i daje preporuke preduzetnicima kako bi Vojvodina bila što konkurentnija na turističkom tržištu. Takođe, Turistička organizacija Vojvodine treba da je glavni nosilac turističke promocije Vojvodine na regionalnom, evropskom, i globalnom nivou. Manifestacije, objekti ili organizacije (Exit, Petrovaradinska tvrđava, Palić, sportski klubovi, …) koje imaju regionalni i evropski značaj treba dodatno pomagati i razvijati ali i iskoristiti za prezentaciju svih turističkih atraktivnosti Vojvodine.
G17 PLUS se zalaže za podizanje nivoa obrazovanja u turizmu i da turistički radnici imaju mogućnost usavršavanja ali i za licenciranje ne samo turističkih objekata nego i radnika u turizmu .

Sigurnost poslovanja

Sporost u radu sudova, korupcija i nefunkcionisanje pravnog sistema pogodno su tle za razne oblike malverzacija. Reforma ovog segmenta traje već prilično dugo i zbog toga je potrebno uvesti dodatni sistem kontrole u radu privrednih subjekata. G17 PLUS će se založiti za uvođenje strukovnih licenci i uspostavljanje jedinstvenog registra preduzeća koji će biti dostupan široj javnosti, a biće referenca poslovanja. Na osnovu jasno definisanog pravilnika, licenca za obavljanje određenih poslova može biti oduzeta privremeno ili trajno.
Tako će preduzetnici/ce moći da saznaju osnovne stvari o kredibilnosti svog poslovnog partnera/ke. Na taj način će biti smanjen rizik u poslovanju. Uz reforme policije i sudstva, sistematski će biti uveden red u ovu oblast.

Saradnja sa republičkim organima

Rad pokrajinskih i republičkih ministarstava mora biti usklađen. Umesto teranja inata, nivo saradnje sa republičkom Vladom mora da bude podignut na najviši nivo, jer obe vlade imaju zajednički cilj – poboljšanje kvaliteta života građana/ki. Usaglašene aktivnosti obe vlade treba da poboljšaju investicionu klimu i olakšaju rad privrednicima/ama, umesto da im zagorčavaju život. Takođe, aktivnosti ministarstava moraju biti dobro međusobno koordinirane, uz jasno definisane ingerencije. Mora se tačno znati šta je čiji zadatak i ko je odgovoran za (ne)ispunjenje obaveza.

Vraćanje oduzete imovine

Stav G17 PLUS je da je vraćanje oduzete imovine jedan od preduslova za nastavak reforme i ubrzan razvoj privrede. Bez toga nije moguće sprovesti poštenu privatizaciju niti privući investicije, jer se ignorisanjem ovog problema stvaraju novi – investitori ulažu u tuđe objekte ili grade na tuđoj zemlji. Smatramo da pokrajinska Vlada mora aktivno da učestvuje u rešavanju ovog problema, da pruži podršku vlasnicima oduzete imovine i da bude garant doslednog sprovođenja Zakona o denacionalizaciji.

Privatizacija

G17 PLUS se zalaže za brz završetak privatizacije i za aktivnije učešće Pokrajinske Vlade u procesu privatizacije vojvođanskih preduzeća kroz sprečavanja malverzacija u fazi pripreme privatizacije i kontroli u sprovođenju potpisanih ugovora, nakon izvršene privatizacije. G17 PLUS se zalaže za oštru kontrolu svih faza privatizacije, učesnika u privatizaciji i poštovanje potpisanih ugovora i socijalnih programa. Ovo se može ostvariti formiranjem posebne komisije za praćenje i kontrolu porcesa privatizacije koja će za svoj rad odgovarati pokrajinskoj Skupštini.

Poboljšanje investicione klime

Osnovni preduslov za privlačenje stranih investicija je postojanje infrastrukturno opremljenog građevniskog zemljišta, obučene radne snage i efikasne lokalne administracije sposobne da isprati investitora u realizaciji projekata.
Kako bi se uslovi za ulaganja u industrijske i uslužne kapacitete poboljšali, G17 PLUS će insistirati na investicijama u infrastrukturu, sa akcentom na kreiranju industrijskih i tehnoloških parkova na teritoriji Vojvodine.
G17 PLUS će insistirati na kvalitetnijem i efikasnijem srednjem i visokom obrazovanju u pokrajini, kako bi se odgovorilo na stvarne zahteve tržišta rada i obezbedio kadrovski potencijal za postojeće i nove investiore u Vojvodini. Poseban akcenat biće stavljen na kreiranje preduzetničkog duha i sposobnosti u okviru srednjeg obrazovanja, ovladavanje veštinama potrebnim za rad u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i uspostavljanju funkcionalnih veza između privrede i obrazovnih ustanova.
Pored toga, G17 PLUS će se aktivno zalagati za što brzu i efikasnu zemljišnu i svojinsku reformu, koja bi omogućila lokalnim samoupravama da raspolažu građevinskim zemljištem a investitorima da steknu pravo vlasništva nad građevinskim zemljištem.
Prevelika administracija je odlika svih institucija u Srbiji. Komplikovane i nerazumljive procedure praćene korupcijom znatno otežavaju poslovanje i zbog toga se G17 PLUS zalaže da administracija bude svedena na neophodni minimum. Korupcija u različitim inspekcijskim službama biće odlučno sasečena, a sistem njihove organizacije i rada modernizovan.

Energetika (struja, nafta, gas, vetar, bioenergija, termalne vode…)

Vojvodina je regija u kojoj dominantno mesto u zadovoljenju potreba za energijom zauzima električna energija sa 38,4%, slede derivati nafte sa 33,5% i prirodni gas sa 26% učešća u ukupnom bilansu. Udeo uglja je neznatan i iznosi 2.1% dok je deo obnovljivih izvora toliko mali da iznosi manje od 1% u energetskom bilansu AP Vojvodine. Vojvodina je visoko zavisna od uvoza energije: 98,8% električne energije doprema se iz izvora van AP Vojvodine, 91.8% gasa se uvozi iz Rusije, 72% uglja se doprema van AP Vojvodine.
G17 PLUS se zalaže za smanjenjem emisije štetnih gasova nastalih prilikom sagorevanja fosilnih goriva koji stvaranjem efekta staklene bašte narušavaju postojeću klimatsku ravnotežu i za povećanje energetske efikasnosti postrojenja.
G17 PLUS smatra da energetska politika Vojvodine treba da se zasniva na njenoj težnji da postane ravnopravna evropska regija evropske Srbije, da maksimalno koristi energetske potencijale Vojvodine, da prilagodi njenu prenosnu energetsku infrastrukturu za razmenu energije i energenata sa ostalim regijama u Srbiji i Evropi, kao i da razvije tržište energije u skladu sa propisima Evropske unije.
G17 PLUS smatra da su prioritetni zadaci u energetskom sektoru Vojvodine završetak izgradnje podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru čijom bi se izgradnjom stabilizovalo snabdevanje prirodnim gasom kako Vojvodine tako i Srbije, izgradnja energetskih objekata za transport i skladištenje nafte i derivata nafte, istraživanje novih ležišta nafte i gasa na teritoriji Vojvodine kao i modernizacija rafinerija u Novom Sadu i Pančevu. Unapređenje postojećih i uvođenje novih tehnologija mora da bude uz što veće oslanjanje na domaće energetske izvore, čime se pojačava stepen sigurnosti snabdevanja, smanjuje opterećenje platnog bilansa zemlje, povećava zaposlenost i podsticajno deluje na razvoj domaće privrede.
G17 PLUS se zalaže za brže uvođenje ekonomski prihvatljivih obnovljivih energetskih izvora i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije jer se time povećava energetska samodovoljnost zemlje i smanjuju negativni ekološki efekti, odnosno poštuju principi održivog razvoja koji treba da omogući zadovoljenje sadašnjih potreba, ali bez ugrožavanja potreba budućih naraštaja.
Stranka G17 PLUS se zalaže za primenu koncepta održivog razvoja u svim strategijama razvoja energetskog sektora u Vojvodini. Imajući u vidu velike potencijale Vojvodine za primenu održivih, čistih i efikasnih energetskih izvora, dajemo prioritet upotrebi biomase i vetra kao glavnih energenata u Vojvodini. U procesima privatizacije i liberalizacije energetskog sektora, dajemo prioritet ovakvim projektima. Koristeći mehanizme definisane Kjoto protokolom, kroz trgovinu ugljenikom, želimo da otvorimo potpuno novu eru u sektoru energetike u Vojvodini, gde će primenom ovog koncepta Vojvodina biti prava evropska regija.
Takođe, zalažemo se za povoljne kredite koji će stimulisati upotrebu održivih izvora energije. Ponašaćemo se kao pravi domaćini, koristeći ono što nam je priroda, modifikovana kroz poljoprivrednu proizvodnju dala. Vojvođanska polja neće više goreti posle žetve, rasipajući dragocene održive izvore energije i zagađujući životnu sredinu.
Koristeći liberalizaciju elektroenergetskog sektora i povoljne kredite ili čak besplatno, koristeći mehanizme Kjoto protokola, naši poljoprivrednici postaće i proizvođači čiste električne enrgije.

Zaštita životne okoline i održivi razvoj

Unapređenje životne sredine je iznad svih prioriteta stranke G17 PLUS u Vojvodini, jer građani Vojvodine moraju imati pravo da žive u okolini u kojoj se neće plašiti respiratornih i drugih bolesti i u kojoj će moći da uživaju u prirodi..
G17 PLUS se zalaže za rigoroznu kontrolu i sankcionisanje svih zagađivača prirode Vojvodine, ne osvrćući se na socijalnu demagogiju, jer je lakše zatvoriti jednu fabriku – zagađivača okoline nego sanirati štete koje ona proizvodi! Takođe, rešenje uvek ne mora biti ni zatvaranje zagađivača, već korišćenje i primena svih mera zaštite životne sredine, kao obaveznog elementa rada industrije. Ovakav pristup je posebno važan u procesima privatizacije Naftne industrije Srbije, gde se novi vlasnici moraju ugovorom obavezati koje mere zaštite životne sredine moraju primeniti, kolika sredstva u to moraju uložiti i kojom dinamikom ih primeniti, ali i kojim sankcijama kažnjavati nove vlasnike ako ne ispunjavaju ova obaveze. Na taj način, veoma brzo, mogao bi biti rešen problem zagađenja životne sredine u Pančevu.
U istoriji Vojvodine najveća investicija je upravo kanalska mreža Vojvodine koja je od neprocenjivog značaja za poljoprivredu, privredu, saobraćaj, turizam, ribolov …, a njena trenutna zapuštenost i zagađenost predstavlja ne samo smetnju funkcionisanja i razvoja ovih oblasti, nego i ozbiljnu pretnju zdravlju stanovništva. Imajući posebno u vidu prognoze vezane za klimatske promene i proces dezertifikacije, Vojvodina će u narednih stotinak ili manje godina, biti na rubu dezertifikovanih predela centralne Srbije. Ako želimo da ostanemo poljoprivredni region i nastavimo delo naših predaka, vojvođanski kanali će biti osnovni preduslov opstajanja poljoprivredne proizvodnje u Vojvodini. Zato ćemo učiniti sve da vojvođanski kanali ponovo budu čisti, bezbedni, prohodni za saobraćaj i upotrebljivi za sve funkcije koje bi trebalo da ih čine našom velikom prednošću, kao što smo već pristupili sanaciji najzagađenijih delova ove kanalske mreže kod Vrbasa i Crvenke.
U zaštiti životne sredine G17 PLUS predlaže, stvaranje zakonskog okvira za obavezno uvođenje institucije ekološke policije u lokalnim samoupravama.
G17 PLUS zalaže se za rešavanje problema divljih deponija rigoroznim kažnjavanjem počinilaca, a rešavanje problema komunalnih deponija primenom ekonomskih mehanazama za izvođenje takozvanih CDM (mehamizmi čistog razvoja) projekata. Ovim mehanizmima, kao zemlja članica Aneksa 2 Kjoto protokola, Republika Srbija može da obezbedi strana ulaganja u komunalne deponije, koje bi postale male energane, a životna sredine bi bila sačuvana. G17 PLUS zalaže se da se u Vojvodini otpoče sa primenom ovih mehanizama.
Tamo gde postoje mogućnosti, na regionalnom nivou, ne samo iz higijenskih razloga, već i iz ekonomskih, valja otvarati pogone za reciklažu otpada i upravljati otpadom svih vrsta jer je to obaveza svih nas prema budućim generacijama.
G17 PLUS će posebnu pažnju posvetiti estetskoj strani uređenja životne okoline, o kojoj je u poslednjoj deceniji XX veka veoma malo vođeno računa, i edukaciji svih u jačanju osećaja kolektivne odgovornosti u očuvanju životne sredine.

MULTIETNIČNOST VOJVODINE

Politika zajedništva

Vojvodina je izrazito multikulturalna i multireligijska zajednica. Svojom aktivnošću
G17 PLUS se zalaže za poštovanje postojećih kulturnih i religijskih tradicija i pomaže unapređenje dijaloga o razlikama sa ciljem da se omogućiti aktivan suživot i zajedničko delovanje svih građana/ki.
Zato se zalažemo i zalagaćemo se za aktivno razvijanje tolerantnog stava, jer želimo da stanovništvo Vojvodine i Srbije žive jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Činjenica je da se građani/ke različite nacionalne i verske pripadnosti, koji žive na području Vojvodine, ne poznaju dovoljno, a još uvek je visok i stepen nepoverenja između većinskog srpskog naroda i drugih nacionalnih zajednica na ovom tlu. Dugogodišnji rat koji se desio u neposrednom okruženju, kao i govor mržnje, koji se često može čuti, znatno je uticao na takvu situaciju.
G17 PLUS se svojom aktivnošću, stručnošću i zalaganjem kod nadležnih organa, ili putem njih, trudi da unapredi međunacionalne i međuverske odnose, kao i međusobno razumevanje i poverenje građana/ki i njihovih nacionalnih zajednica. Zato G17 PLUS svoje aktivnosti usredsređuje na:
• unapređenje međunacionalnih i verskih odnosa na području Vojvodine;
• organizovanje i podršku manifestacijama koje imaju za cilj unapređenje verske i nacionalne tolerancije i međusobnog poverenja;
• saradnju sa društvenim i naučnim institucijama koje imaju za cilj unapređenje međunacionalnih i verskih odnosa;
• zalaganje za bolje ukupne životne uslove ugroženih građana/ki;
• stalne kontakte i saradnju sa lokalnim samoupravama u vezi sa svim pitanjima vezanim za ovu oblast;
• pokretanje akcija za bolje upoznavanje kulture i običaja srpskog naroda i drugih nacionalnih zajednica, kako bi se predupredilo stvaranje novih i rešavali postojeći međunacionalni i međuverski problemi, tamo gde ih ima;
• sprečavanje nacionalne, verske, rasne i svake druge netrpeljivosti. Zalagaćemo se da se zabrani rad i okupljanje organizacija, udruženja ili političkih partija koje to propagiraju.

Nacionalne manjine : individualna i kolektivna prava

Demokratsko građansko i ekonomski razvijeno društvo, za koje se G17 PLUS zalaže, obuhvata na socijalno-političkom planu sigurnost pojedinca/ki, principe jednakih šansi za sve, vladavinu zakona, demokratsku vlast i partnerstvo među svim narodima i ljudima, dok u ekonomskoj sferi podrazumeva stalni ekonomski razvoj i takav društveni odnos u kome će se stečena dobra ravnomerno raspoređivati.
G17 PLUS se zalaže i zalagaće se za društvo koje regeneriše okruženje a ne razara ga, u kome se svaki pojedinac/ka, svaka nacija, svaka kultura jača a ne marginalizuje. Zalagaće se za pravo i dostojanstvo čoveka bez obzira na njegovo versko, nacionalno, političko i drugo opredeljenje. Prosperitet, ekonomski razvoj i ravnopravnost građana na području Vojvodine i Srbije osnove su delovanja naše stranke.
Zato se G17 PLUS zalaže za:
• razvijanje i očuvanje kulturnog i verskog identiteta svih nacionalnih zajednica u Vojvodini;
• veću zastupljenost pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica u političkom i društvenom životu;
• unapređenje obrazovnog procesa na maternjem jeziku za pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica;
• pojačanu saradnja Nacionalnih saveta sa nadležnim organima.
Svi građani/ke na području Vojvodine, kao što su to radili i kroz svoju istoriju, treba aktivno da pomognu razvoj nacionalnih, verskih, kulturnih, političkih i drugih prava svih nacionalnih zajednica, da razvijaju i produbljuju suživot građana/ki u Vojvodini. Ovakvim modelom života se rukovodi G17 PLUS. On je moguć, postoji, ali ga treba podržati i razvijati.

Verske slobode

Verska tolerancija je ključni odnos prema manjinskim verskim zajednicama, odnos prema drugoj veri, tj. religiji, budući da u osnovna ljudska prava spada i pravo izbora veroispovesti.
G17 PLUS se zalagaže za verske slobode građana/ki, poštujući sve religije. Takođe, svojim političkim i drugim delovanjem pokušaćemo da proširimo već postojeći stepen verske tolerancije na području Vojvodine i van nje.

Većina i manjina – primena istih standarda

Nacionalne manjine u sredinama u kojim predstavljaju većinu treba da vode računa o ravnopravnoj zastupljenosti pripadnika/ca nacionalne većine, na državnom nivou. , u svim organima lokalne samouprave, jer majorizacija nikome ne prija i ne donosi dobro.
Tako se pravi zdravo međunacionalno društvo, a ne “nacionalni atari” u kojima većina dominira nad manjinom u svim segmentima društvenog života. G17 PLUS se zalaže za jednake vrednosti u domenu međunacionalne ravnopravnosti, na svim nivoima.

VOJVOĐANSKO DRUŠTVO

Populaciona politika

Vojvodina je nedovoljno naseljena regija, sa drastičnim padom nataliteta. Odliv mladosti Vojvodine iz seoskih sredina je alarmantan i zato G17 PLUS zalaže za ozbiljan i organizovan pristup unapređenja populacione politike i svojom političkom obavezom smatra upravo rad na stvaranju životnih uslova za povećanje nataliteta, kao i zaustavljanjem depopulacije sela, i varoši Vojvodine.
Kroz sistem obrazovanja, formalnog i neformalnog, ćemo raditi na uvođenju programa za očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih ljudi i planiranja porodice. Negovaćemo koncept odgovornog roditeljstva. Istovremeno ćemo raditi na jačanju podrške mladim roditeljima putem uspostavljanje savetovališta za mlade roditelje u cilju poboljšanja roditeljstva, jačanja uloge porodice u vaspitanju dece, stručne pomoći roditeljima kada im je neophodna. Zalagaćemo se za dostupnost servisa podrške mladim roditeljima u svim sredinama.
G17 PLUS porodicu ističe na prvo mesto i zato ćemo inicirati materijalni podsticaj za svako novorođenče, povoljne dugoročne stambene kredite za nerazvijene opštine, otkup na kredit napuštenih seoskih kuća, otvaranje novih predškolskih ustanova i materijalnu potporu za rad predškolskih i školskih ustanova, kao i obogaćivanje njihovih sadržaja.
Kao posebno značajno vidimo neophodnost podrške samohranim roditeljima, roditeljima studentima, kao i dostupnost pedijatrijske i ginekološke službe i predškolskih ustanova na selu.
U cilju podrške i podsticanja nataliteta zaposlenih roditelja zalagaćemo se za negovanje koncepta fleksibilnog radnog vremena kako za roditelje tako i za servise za čuvanje dece.
Zalagaćemo se za potpuno poštovanje zakona od strane poslodavaca u cilju zaštite materinstva.
Takođe, Vojvodina je bila i ostala širokog srca, regija kojoj nikada nije manjkalo solidarnosti i humanosti, te će se G17 PLUS posebno potruditi da izbeglicama koje odluče da ostanu u njoj obezbedimo uslove za dostojan život, ne menjajući postojeću demografsku strukturu lokalnog stanovništva.

Socijalna zaštita

G17 PLUS se zalaže za evropski model socijalne politike koji je zasnovan na socijalnoj koheziji. U skladu sa tim G17 PLUS će raditi na razvijanju društva koje će moći da obezbedi zaštitu svih svojih članova/ca putem obezbeđivanja jednakosti u pristupu pravima, poštovanja različitosti, podsticanjem ličnog, porodičnog i profesionalnog razvoja i jačanjem aktivnog učešća građana/ki u procese donošenja odluka.
G17 PLUS će se zalagati za decentralizaciju sistema pružanja usluga socijalne zaštite. Lokalne samouprave će moći direktno da kreiraju usluge socijalne zaštite koje su najefikasnije i najekonomičnije u odnosu na potrebe građana/ki, a sami korisnici/ce će će svoje potrebe moći da zadovolje najbolje neposredno u okviru svoje porodice i svoje zajednice. Ovo će omogućiti i funkcionalno povezivanje opština u ovoj oblasti, kao i direktno učešće korisnika/ca u izboru načina za zadovoljenje svojih potreba, ali i preuzimanju odgovornosti za izbor.
G17 PLUS smatra da unapređenje položaja, osoba sa invaliditetom, dece bez roditeljskog staranja, dece iz socijalno ugroženih porodica i svih drugih kojim je neophodna dodatna podrška društva, treba ostvariti putem podsticanja ličnog, porodičnog i profesionalnom razvoja i na taj način ćemo se boriti za očuvanje dostojanstva svakog pojedinca.
Porodična solidarnost i uloga porodice je za G17 PLUS vrlo značajna za dostojanstven život starih osoba. Daćemo prednost uslugama koje će omogućiti da starija lica, ostanu u svom domaćinstvu i u poznatom okruženju po mogućnosti do kraja života.
Prema G17 PLUS snaga jedne partije i jedne države meri se stepenom solidarnosti sa najugroženijim stanovnicima/ama zemlje i humanošću koja se pokazuje prema njima.

Zdravstvena zaštita

G17 PLUS se zalaže za nastavak rada na unapređenju zdravstvene zaštite u Vojvodini Zdravstveni sistem treba da obezbedi građanima Vojvodine pravičnost u korišćenju i finansiranju zdravstvene zaštite, finansijsku i institucionalnu održivost sistema, efikasnost, unapređenje kvaliteta rada i usluga i da obezbedi prihvatljivost takvog sistema za korisnike i davaoce usluga.
G17 PLUS se zalaže da pacijent bude u u središtu pažnje održivog zdravstvenog sistema, i to ćemo sprvesti kroz:
• bolju obaveštenost o pravima pacijenta
• uvođenjem i sprovođenjem kodeksa ponašanja zaposlenih u svakoj zdravstvenoj ustanovi
• insistiranju na primeni Zakona o zdravstvenom osiguranju koji podrazumeva da ukupna participacija za godinu dana može biti samo do jedne trećine mesečne platepenzije
• izbora lekara kao pravo svakog pacijenta
• zaštita prava pacijenata i lekara preko institucija Lekarske komore
Prioritet G17 LUS je prevencija bolesti i promocija zdravlja što ćemo činiti kroz::
• unapređenje zdravlja dece, mladih i adolescenata
• donošenjem i sprovođenjem Strategije za zaštitu zdravlja starih i iznemoglih lica, osoba sa mentalnim poremećajima, zaštita zdravlja na radu …
• uvođenje sistematskih nacionalnih programa ranog otkrivanja najčešćih malignih bolesti
• sprovođenje strategije za prevenciju pušenja i kontrolu duvana
• lečenje i mere prevencije bolesti zavisnosti
• stimulaciju i povećanje nataliteta sa posebnom brigom za decu i trudnice
• povećanjem društvene brige za hendikepirna i lica sa posebnim potrebama
• širenjem mreže preventivnih centara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (šećerna
bolest, bolesti srca i krvnih sudova i maligna oboljenja)
• osnivanjem centara za prevenciju samoubistava
G17 PLUS će prepoloviti nezaposlenost zdravstvenih radnika kroz zapošljavanje doktora i medicinskih sestara.
G17 PLUS će nastaviti zalaganje za rekonstrukciju Kliničkog centra Vojvodina i rekonstrukciju svih 45 Domova zdravlja u Vojvodini.

Građanske inicijative i udruženja

G17 PLUS se sa posebnim poštovanjem odnosi prema strukovnim udruženjima građana/ ki koja u Vojvodini imaju dugu i plodnu tradiciju i kojima je potrebno novo nadahnuće za dalji rad. Vojvođanski pčelari, lovci, ribolovci, poljoprivrednici, samostalne zanatlije i privatni preduzetnici, kao i brojna udruženja za očuvanje nacionalne tradicije predstavljaju vrednost Vojvodine koja zaslužuje posebu pažnju ne samo verbalnu nego i podršku kroz vojođanske institucije.
Takođe, G17 PLUS uvažava građanske inicijative bilo da one dolaze od neformalnih grupa, nevladinih organizacija ili tradicionalnih udruženja, jer bez ovog sektora ne postoje civilne pretpostavke društva u celini. Pokrajinska vlada i lokalne samouprave moraju imati poseban senzibilitet i sistem podrške za ovakva udruženja i asocijacije građana/ki.

Ka rodnoj ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost znači postizanje jednakog učešća, moći i zastupljenosti žena i muškaraca u svim sferama života, postojanje istinskog partnerstva u svim oblastima, ali ovaj pojam istovremeno uključuje i ravnopravnost i jednake mogućnosti i drugih rodova, grupa kao što su etničke manjine, ljudi sa posebnim potrebama, izbeglice i drugi. G17 PLUS se, pre svega zalaže za razumevanje i promovisanje pojma rodne ravnopravnosti, kao i za uspostavljanje mehanizama u svim lokalnim samoupravama u Vojvodini da bi se takva ravnopravnost i uspostavila.
Svesni da u Vojvodini već postoje dobri preduslovi za skorije ostvarenje ovakvog cilja, a da su žene i dalje najdiskriminisaniji deo našeg društva, polazeći od Statuta i Programa G17 PLUS u kojima se od početka tretira žensko pitanje i poštuju kvote od 30% manje zastupljenog pola i rodno obeležen jezik (prva stranka koja je ovo uvela od osnivanja).
G17 PLUS se zalaže za:
• poboljšanje ekonomskog položaja žene – obuka i pomoć ženama u započinjanju sopstvenog biznisa, ali i jednake plate za jednaki rad, kao i posebne mere za poboljšanje uslova rada u profesijama kojima se uglavnom bave žene;
• veći uticaj na mestima odlučivanja – ne samo u političkom životu, već i u vodećim državnim, privatnim i nevladinim organizacijama;
• rešavanje problema nasilja u porodici, gde su najugroženije kategorije upravo žene i deca;
• poboljšanje zdravstvenog i socijalnog statusa – naročito je važna pomoć majkama i socijalno ugroženim kategorijama žena (žene bez penzije, žene na selu i sl.)
• promovisanje žena u medijima i dr.
Rodna ravnopravnost znači postizanje jednakog učešća, moći i zastupljenosti žena i muškaraca u svim sferama života, postojanje istinskog partnerstva u svim oblastima, ali ovaj pojam istovremeno uključuje i ravnopravnost i jednake mogućnosti i drugih rodova-grupa kao što su etničke manjine, ljudi sa posebnim potrebama, izbeglice i drugi. G17 PLUS se, pre svega zalaže za razumevanje i promovisanje pojma rodne ravnopravnosti, kao i za uspostavljanje mehanizama u svim lokalnim samoupravama u Vojvodini da bi se takva ravnopravnost i uspostavila.
G17 PLUS svojim primerom pokazuje koliko joj je ovo važno. Jedina smo stranka koja poštuje ravnomernu zastupljenost žena i muškaraca na svim funkcijama, od parlamenta do izvršne vlasti i zalažemo se za veće učešće žena u svim segmentima društva. Programom i Statutom tretiramo žensko pitanje i rodno obeležen jezik, svesni da samo ravnopravnim tretmanom, na zdravom partnerskom odnosu, ženski resurs može da značajno doprinese reformama na svim nivoima.
G17 PLUS se zato zalaže za:
• poboljšanje ekonomskog položaja žene – obuka i pomoć ženama u započinjanju sopstvenog biznisa, jačanje ženskog preduzetništva; jednake plate za jednaki rad; posebne mere za poboljšanje uslova rada u profesijama kojima se uglavnom bave žene, naročito u sektora usluga (turizmu, agencije za negu starih i dr.); udruživanje i poboljšanje položaja žena na selu (registrovanje domaće radinosti, starih zanata i dr.);
• veći uticaj na mestima odlučivanja – ne samo u političkom životu, već i u vodećim državnim, privatnim i nevladinim organizacijama; donošenje adekvatnih zakona i usklađivanje postojećih zakona sa politikom rodne jednakosti, sprovođenje mera i akcija za uspostavljanje principa ravnopravnosti žena i muškaraca;
• obrazovanje – jednake šanse za obrazovanje, naročito dodatno, kontinuirano i specijalističko usavršavanje žena; jednak tretman u naučnim i visokoškolskim institucijama, više žena u istraživačkom sektoru
• rešavanje problema nasilja u porodici, gde su najugroženije kategorije upravo žene i deca (posebne mere za brigu o porodici i njeno ekonomsko i socijalno osnaživanje, kao preventiva; striktno sprovođenje zakona i kazni kod počinjenog nasilja);
• poboljšanje zdravstvenog i socijalnog statusa – naročito je važna pomoć majkama i socijalno ugroženim kategorijama žena (žene bez penzije, žene na selu, raseljene i izbegle žene iz sukobima obuhvaćenih krajeva, imigrantkinje i dr.), ali i pravilna preraspodela uloga u porodici (prava i odgovornosti), kako bi se pomoglo ženi da se potpunije ostvari u društvu i smanji socijalne i zdravstvene rizike (poboljšati usluge brige o deci i starima, kako bi se rasteretile žene)
• promovisanje žena u medijima i ukidanje rodnih stereotipa, pre svega ukidanjem stereotipa u sistemu obrazovanja i na tržištu rada; uspostavljanje kvalitetnog dijaloga sa civilnim društvom

KULTURA, PROSVETA, SPORT, OMLADINA, INFORMISANJE

Ustanove kulture, vaninstitucionalna kultura

G17 PLUS se zalaže za novu kulturnu politiku koja pođednako podrazumeva brigu za temeljne vrednosti kulturne baštine i aktivnu reformu zastarelih, nedovoljno funkcionalnih ustanova kulture u Vojvodini.
G17 PLUS smatra da se mnogo više energije i sredstava mora usmeriti ka edukativnim, eksperimentalnim, produkcionim i inovativnim modelima u kulturi višenacionalne Vojvodine, što podrazumeva i odgovarajući razvojni sistem finansiranja.
G17 PLUS se zalaže za internacionalnu promociju kulturnih vrednosti Vojvodine,
njenog multikulturalnog identiteta i kulturne raznovrsnosti.
Sledeći dugu tradiciju pozorišne umetnosti na tlu Vojvodine, G17 PLUS se zalaže za uspostavljanje najviših profesionalnih standardau radu pozorišnih ustanova, za kvalitetnu produkciju i otvaranje vrata za boravak i rad renomiranih međunarodnih umetnika/ca u vojvođanskoj sredini.
G17 PLUS se zalaže za potpuno novi pristup marketingu u sferi kulture, za reformu ukupne festivalske produkcije na teritoriji Vojvodine, za novi pristup i podršku esnafskim udruženjima umetnika/ca Vojvodine, uz primenu najnovijih evropskih iskustava u razvoju kulturnih industrija i kulturnog turizma.
U skladu sa svojim načelima u vezi sa lokalnim politikama, G17 PLUS će posebnu pažnju posvetiti lokalnim kulturnim ustanovama, novom pristupu u radu Domova kulture u selima i Kulturnih centara u manjim sredinama.
Zalažemo se da sve napuštene i zapuštene zgrade u našim opštinama pretvorimo u centre kulturnih dešavanja, sa posebnim podsticajem mladih umetnika, alternativnih grupa i radionica kulture.
G17 PLUS smatra da treba unaprediti podršku školskim i studentskim kulturnim organizacijama i grupama. G17 PLUS se zalaže za afirmaciju i adekvatan status slobodnih umetnika.

Školstvo, alternativno obrazovanje

G17 PLUS se zalaže za novi autoritet profesora/ca i nastavnog osoblja u stručnom i socijalnom smislu, njihovo aktivno uključivanje u kreiranje nužnih reformi, mogućnost usavršavanja, stručnu i ličnu zakonsku zaštitu.
G17 PLUS se zalaže za ponovno uspostavljanje Prosvetnog zavoda Vojvodine, kao stručne i strukovne ustanove, čiji bi se rad odnosio na konstantno praćenje i nadogradnju reforme obrazovanja i rešavanje pitanja bitnih za funkcionisanje školskih ustanova.

Predškolsko vaspitanje

Zbog velikog značaja koje se, tradicionalno, u Vojvodini pridaje predškolskom vaspitanju G17 PLUS se zalaže za dalju humanizaciju prostora boravka dece u pomenutim ustanovama, za veću stručnu i pedagošku povezanost tih ustanova i porodica dece. S obzirom na povećan broj privatnih predškolskih ustanova, neophodno je napraviti jasnu politiku sufinansiranja ovih ustanova od opšteg značaja iz budžeta lokalnih samouprava.
To bi podrazumevalo i ozbiljniju kontrolu njihovog rada, kao i međusobno povezivanje privatnih i javnih predškolskih ustanova u smislu razmene iskustava i programa rada.

Osnovno obrazovanje

Sistem osnovnog obrazovanja je jedinstven, što znači da se isti oblici nastave izvode u svim osnovnim školama. Planovi i programi moraju pratiti evropske tendencije s akcentom na očuvanju lokalnog, tradicionalnog i nacionalnog fundamenta.
Programi moraju biti tako formirani da završne godine definišu bližu orijentaciju đaka na prirodno-tehničke predmete, društveno-humanističke predmete i na opšte predmete. G17 PLUS se posebno zalaže za jačanje vaspitne uloge škole.

Srednje obrazovanje

U skladu sa specifičnostima srednjoškolskih institucija, pri izradi planova i programa treba posebno obratiti pažnju na kasniju povezanost sa visokim obrazovanjem. Već na ovom stepenu školovanja treba uvesti multidisciplinarne i interdisciplinarne programe.
G17 PLUS se zalaže za nesmetano sticanje i unapređenje znanja na jezicima nacionalnih manjina, naročito tamo gde to nije obezbeđeno, kao i za uvođenje stručno-jezičke nastave na jednom od svetskih jezika. G17 PLUS se zalaže za jaku vezu između stručnog obrazovanja, usavršavanja i tržišta rada.

Visoko obrazovanje

G17 PLUS se zalaže za očuvanje tradicionalnih vrednosti Univerziteta posebno u domenu kvaliteta akademskih studija, ali se istovremeno zalaže i za usaglašavanje akademskog obrazovanja sa evropskim standardima i uključivanje u sve procese evropskih obrazovnih integracija.
G17 PLUS smatra autonomiju Univerziteta neprikosnovenom činjenicom civilizovanog sveta, što podrazumeva jasnu korist koju društvo dobija sa visokoobrazovanim ljudima u svim oblastima javnog delovanja.
G17 PLUS se zalaže za uvođenje multidisciplinarnih i interdisciplinarnih programa, tehničko unapređenje nastave na univerzitetima, dinamičnu međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja, jačanje poslediplomskih studija zasnovanih na istraživanjima, uvođenje evropskih standarda kao uslova za uključivanje u evropski prostor za obrazovanje i usavršavanje.

Sport

U skladu sa složenošću značaja i uticaja koje sport može i treba da ima na individualni život pojedinca i život društva uopšte, G17 PLUS će nastojati da se osnovne kategorije razvoja sporta u našoj sredini pre svega usklade s programskim rešenjima u okviru školstva i zdravstva, pri čemu bi osnovni pravci delovanja bili:
Formiranje razvijene sportske baze u školama, uključivanje najeminentnijih stručnjaka u ovu oblast i zadovoljavanje najviših zdravstvenih standarda za sve uzraste i kategorije sportista, uz jasne zaštitne mere sistema redovnih pregleda i kontrole.
Prioriteti G17 PLUS u ovoj oblasti biće bolje osmišljavanje već postojećih sportskih takmičenja, širenje saradnje u regionu, puna podrška uvođenju vrhunskog menadžmenta u domen sporta koliko god je moguće, kao i efikasnije korišćenje postojećih fondova, te iniciranje donacija koje će proširiti i poboljšati materijalno stanje u sportu u Vojvodini.
G17 PLUS će aktivno pristupiti rigoroznom sprečavanju zloupotreba u sportu, koje će biti strogo zakonski kažnjivo.

Omladina

Mladi ljudi su najviše pogođeni lošim ekonomskim, socijalnim, ratnim dešavanjima tokom devedesetih godina. Današnja omladina tada nije mogla da utiče na dešavanja i da bira okruženje u kom će živeti.
Zbog toga se G17 PLUS zalaže za Vojvodinu u kojoj će mladi ljudi moći aktivno da učestvuju, daju svoj doprinos i promovišu svoju ulogu u razvoju demokratije, G17 PLUS se zalaže za Vojvodinu koju će mladi ljudi izabrati kao okruženje u kome žele da žive, Vojvodinu u kojoj se neguje tolerancija, poštiju različitosti i podstiče solidarnost.
G17 PLUS će i dalje pružati podršku mladima i podsticati ih da svojim radom i znanjem kreiraju svoje socijalno, kulturno i šire društveno okruženje u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima. Upravo su mladi ljudi ti koji treba da budu motor razvoja društva i da ustaljena razmišljanja i način života u svojim sredinama menjaju i unapređuju.
Podsticanje samoinicijativnosti, odgovornog razmišljanja i rada jeste cilj našeg delovanja.
Organizovanjem lokalnih kancelarija za mlade, omladinskih centara i institucionalnom podrskom omladinskim udruženjima kao centrima uključivanja i aktiviranja omladine i njihovom učešću u procesima donošenja odluka od interesa za njih.
G17 PLUS će nastaviti trend državnog stipendiranja najboljih studenata/kinja kako bi se njihovi potencijali razvili u Srbiji i Vojvodini. Aktivno ćemo sprovoditi politiku stimulisanja privatnog sektora i fondacija u uključivanje stipendiranja najboljih učenika/ca i studenata/kinja, kako bi perspektivni mladi ljudi dobili što kvalitetnije obrazovanje i preduslove za adekvatno zaposlenje. G17 PLUS će učiniti svaki napor da spreči trajni odlazak mladih ljudi iz zemlje.

Informisanje (elektronski, štampani mediji)

Preduslov funkcionisanja demokratije i efikasnog ostvarivanja regionalne i lokalne samouprave je učešće svih segmenata javnosti u političkom i svakom drugom životu jedne zajednice. Dostupnost medija različitim društvenim grupama i političkim organizacijama, ali i kvalifikovanim pojedincima je u tom smislu od presudnog značaja.
G17 PLUS se zalaže za široku medijsku pluralnost kao naše trajno opredeljenje. Neprikosnoveno pravo na slobodu informisanja, kao i slobodu i odgovornost redakcija u vođenju uredničke politike, treba ograničiti samo ukoliko je rezultat upotrebe tog prava u suprotnosti sa Ustavom.
Mediji ne smeju da šire jezik netrpeljivosti i mržnje bilo koje vrste, niti da glorifikuju nasilje, kao ni da vrše diskriminaciju pojedinaca/ki i društvenih grupa zbog njihove različite političke opredeljenosti ili zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili seksualnoj opredeljenosti.
G17 PLUS se posebno zalaže za adekvatnu zaštitu autorskih i srodnih prava. U nadi i u ubeđenju da građani Vojvodine imaju mnogo toga o sebi lepog da ispričaju Evropi, spremni smo da učinimo sve da se taj dobar glas iz Vojvodine i o Vojvodini što dalje čuje.

Elektronski mediji

U ovoj oblasti G17 PLUS se zalaže za :
• Koegzistenciju javnih i privatnih, nekomercijalnih i komercijalnih emitera. Potpunu realizaciju svih Zakonom o radio-difuziji predviđenih radnji i postupaka kojima se organizuje funkcionisanje javnog radio-difuznog servisa Vojvodine
• Programe koji će u potpunosti uvažiti mnogobrojne specifičnosti Vojvodine kao regije, pre svega činjenicu da je ona prostor zajedničkog življenja pripadnika/ca mnogobrojnih naroda i narodnosti.
• Podršku koja bi se pružala u cilju podsticanja proizvodnje kvalitetnih programskih sadržaja kojima se promovišu lokalne i nacionalne specifičnosti, i dostupnost sadržaja informativnog karaktera, koji su vezani za rad i funkcionisanje lokalnih samouprava.
Podržavamo postojeća zakonska rešenja, ali se zalažemo za njihova poboljšanja, u cilju izbora najuglednijih pojedinaca/ki iz naše sredine za članove Saveta republičke Radiodifuzne agencije, kao i članove Programskog i Upravnog odbora Radio-difuzne ustanove Vojvodine. Zalažemo se da na ova odgovorna mesta dođu pojedinci/ke koji su na medijskoj sceni Vojvodine ostavili trag zbog kojeg se njihovo ime s poštovanjem izgovara.

Vojvodina-net

Poseban društveni značaj u procesu informisanja ima Internet.
Razvoj informisanja u Vojvodini i Srbiji je nezamislivu 21. veku bez posredstva Interneta i informacionih tehnologija.
G17 PLUS se smatra neophodnom edukaciju stanovništva za korišćenje Interneta i svih mogućnosti koje on nudi, u cilju što bržeg, što jeftinijeg i što dostupnijeg prenosa informativnih sadržaja.
G17 PLUS će se zalagati za izgradnju inrastrukture koja će omogućiti da svako selo i svaka kuća u Vojvodini dobije mogućnost korišćenja brzog interneta.

Štampani mediji

U oblasti štampanih medija G17 PLUS se zalaže za:
• Poštovanje svih aktuelnih zakonskih normi kojima je regulisana ova oblast, kao i njihovo dalje prilagođavanje najvišim evropskim standardima.
• Završavanje procesa privatizacije štampanih medija, kako bi se u zakonom zacrtanim rokovima svi našli u privatnom vlasništvu.
• Očuvanje profesionalnosti u pisanju i uređivanju dnevnih i nedeljnih novina, a u skladu sa međunarodnim normama

URBANA KULTURA VOJVODINE I LOKALNE POLITIKE

G17 PLUS veliku pažnju poklanja lokalnim politikama i ljudskim potencijalima u lokalnim zajednicama bez kojih nije moguće sprovesti temeljnu reformu društva u celini.
Duga tradicija gradske, varoške i seoske kulture življenja u Vojvodini predstavlja garant daljeg razvoja lokalnih samouprava prema najvišim evropskim standardima.
G17 PLUS smatra da u Vojvodini postoje svi uslovi da veliki broj vojvođanskih sela dobije status opštine čime se otvara široko polje za građanske inicijative u domenu lokalnih politika, ekonomskog razvoja, urbanističkog i komunalnog uređenja urbanih zajednica Vojvodine. Osnovni princip kojim se G17 PLUS rukovodi jeste poverenje u građane/ke koji sami, svako u svojoj sredini, treba da preuzmu punu odgovornost za sudbinu svojih sela, varošica i gradova. Reforma lokalne samouprave, kao istinskog servisa građana/ki, kao i politika održivog razvoja lokalnih zajednica jeste prioritet G17 PLUS, ne samo u Vojvodini već u čitavoj Srbiji.
G17 PLUS smatra da je neophodno punu pažnju posvetiti revitalizaciji saobraćajne, komunikacione mreže između gradova i varoši Vojvodine. To se pre svega odnosi na železnički saobraćaj koji je u Vojvodini gotovo potpuno uništen. Naročito je teretni železnički saobraćaj važan s obzirom na poljoprivrednu proizvodnju i troškove transporta ratarskih kultura. Isto tako, i iz istih ekonomskih razloga, neophodno je punu pažnju posvetiti rečnom i kanalskom saobraćaju.
Prostorni plan Vojvodine mora biti dobra osnova za dalji razvoj urbanizma Vojvodine i G17 PLUS će svim svojim potencijalima raditi na njegovoj izradi i adekvatnom sprovođenju.
G17 PLUS će posebno insistirati na održivosti i očuvanju vojvođanskih gradova, kroz vrednovanje nasleđenih urbanih gradskih celina i insistiranje na potrebnim konzervatorskim i restauratorskim radovima, da bi se sačuvao fizički ambijent nastanka kulture i duha svih naroda koji su na ovom prostoru živeli.
Zato je neophodna valorizacija svih objekata i infrastrukturnih sistema po gradovima i sačinjavanje jedinstvenog registra koji će poslužiti za pravljenje sveobuhvatne slike potreba i prioriteta za buduća ulaganja.
Takođe je neophodna i briga o vojvođanskom selu, koje ima svoje graditeljsko nasleđe u ušorenim ulicama, jarkovima pored puta, velikim avlijama i kućama sa uskim tremom, velikom furunom i kibic fensterom, ali sa sve manje žitelja u njima. Otuda i potreba za boljim komunalnim održavanjem i uvođenjem novih sadržaja, pogotovo za mlade, u objekte kojih ima na pretek po svim selima, što kao dobar početak može poslužiti oživljavanju sela.
Razvoj naseljenih prostora u Vojvodini morala bi da prati i adekvatna urbanistička i prostorna politika. Kao prvi korak na putu strategije oživljavanja i napretka regiona potrebno je izraditi Prostorni plan Vojvodine, koji bi sadržao sve elemente neophodne za obuhvatan i celokupan razvoj u okviru Srbije, s akcentom na unapređenje teritorijalne povezanosti kroz društveni i ekonomski razvoj Vojvodine kao evropske regije.