Skip to main content

Plan za ‘Novi sad na vodi’ na javnom uvidu: Prvo pomeranje nasipa, pa gradnja solitera

Vojvodina 19. jan 2024.
3 min čitanja

"U branjenom području, na udaljenosti od 10 do 22,5 metara od zida, gradiće se saobraćajna i komunalna infrastruktura"

Konceptualni okvir plana za „Novi Sad na vodi“ je na javnom uvidu od 19. januara, a kako se u njemu navodi, da bi se realizovao, neophodno je „dograditi odbrambenu liniju“, odnosno pomeriti nasip.

Kako se navodi u tekstu, realizacija planiranih sadržaja u priobalju biće uslovljena dogradnjom prve odbrambene linije, što znači da se tek nakon dogradnje nasipa i kejskog zida može pristupiti realizaciji planiranih sadržaja u priobalju.

Prema objavljenom „Konceptualnom okviru plana generalne regulacije prostora između primarnog odbrambenog nasipa uz kasarnu rečne flotile i Ribarskog ostrva“, prostor „Brodogradilišta“ koji je od 2017. godine u vlasništvu „Galensa“ predviđen je za opštegradski centar, na kom će se graditi zgrade od 14 spratova, kao i određeni objekti (banke, kompanije, hoteli i slično) od 20 spratova.

U planu koji je naručio „Galens“, navodi se da će se dogradnja odbrambene linije realizovati u vidu armirano betonskog zida sa gornjom kotom od 81,8 metara i obaloutvrdom od betonskih ploča u nagibu 1:2 u delu oko „Brodogradilišta“, dok je u delu ka Šodrošu predviđena kosina obaloutvrde od prirodnih materijala. Takođe, postojeći teren trebalo bi da se naspe na kotu od 81,20 metara.

„Ovakvim rešenjem obezbedila bi se potpuna zaštita predmetnog prostora od plavljenja hiljadugodišnjim visokim vodama Dunava. Uz armirano-betonski zid predviđeni su i zaštitni pojasevi“, navodi se u planu.

U branjenom području predviđen je slobodan prostor, 10 metara od zida. Ovde se neće graditi objekti. U branjenom području, na udaljenosti od 10 do 22,5 metara od zida, gradiće se saobraćajna i komunalna infrastruktura.

Dogradnja prve odbrambene linije odvija se u dve faze. Prva faza bi obuhvatila najveći deo prostora, dok bi se druga odnosila na gradnju planiranog parkinga. Kako se vidi na grafičkoj ilustraciji, najveći deo plana odnosi se na izgradnju opštegradskog centra, dok turističko-rekreativne površine zauzimaju otprilike podjednaki deo koliko i javni parking.

Parking će se, kako se vidi na ilustraciji, graditi na delu Šodroša na kom su se prošle godine sukobili aktivisti i policija, prilikom protesta protiv seče drveća u ovom delu grada.

Izgradnjom uz postojeći nasip, kako se navodi u tekstu, planira se pretvaranje dela nasipa prve odbrambene linije, severno od Šodroša, uz nasip druge odbrambene linije. Odgovarajućim studijama će se proveriti, odnosno dokazati stabilnost objekta.

Urbanisti ističu da su dve studije pokazale da ova dogradnja neće imati negativnih uticaja na vodni režim Dunava, kako na području Novog Sada, tako i šire.

„Vodni režim će se poboljšati, kako na prostoru Kameničke ade, tako i na Telepu, Adicama i Limanu“, piše u konceptualnom okviru plana.

U planu se dodaje da se predmetni prostor nalazi u Dunava, koje je podložno plavljenju pri pojavi visokih voda, ali se ističe da se plavljenja nisu često dešavala.

U okviru asfaltirane ili parterno uređene krune nasipa, razdvojiće se biciklistička staza od pešačke, predviđa se uređenje zelene površine i postavljanje urbanog mobilijara i osvetljenja. U okviru krune nasipa gradiće se i trim staza. Inače, linija nove obaloutvrde je ujedno i pešačko-biciklistička komunikacija sa širim područjem priobalja, odnosno ona je deo mreže Eurovelo.

Opštegradski i linijski centri, odnosno stambeni, stambeno-poslovni i poslovni objekti zauzimaće 6,40 od 22,5 hektara prostora. Parkiranje se planira na „Galensovim“ parcelama, a parkiranje za korisnike javnog prostora na području Ribarskog ostrva i Kameničke ade biće omogućeno na javnom parkingu.

U okviru novog stambeno-poslovnog kompleksa predviđene su i pešačke staze, zelene površine i mobilijar. Stambeni kompleks biće okružen javnim prostorima u okviru kojih će se nalaziti šetališta, biciklističke staze, ozelenjene i parterno uređene površine za koje se naglašava da će biti pristupačne svim građanima.

Turističko-sportsko-rekreativni sadržaji se predviđaju na površini od oko 7.000 kvadrata. U okviru ove namene predviđaju se zatvoreni i otvoreni sportski objekti, sa pratećim komercijalnim, ugostiteljskim ili turističkim sadržajima. Predviđena spratnost objekta je do dva sprata plus prizemlje, uz minimalnu površinu zelenila od 30 odsto.

U okviru područja u planu je i manji deo predviđene veslačke staze sa zonom obaloutvrde. Trasa veslačke staze u celini (2150mx120m) predviđena je u skladu sa Generalnim planom, u zoni između dela priobalja uz Adice, Telep i Kameničku adu.

Planira se i izgradnja crpne stanice, separatora i prateće infrastrukture za kanalizacioni sistem.

U planskoj dokumentaciji se ističe i da se kvalitetno postojeće zelenilo zadržava, ali i da će nove saobraćajnice pratiti drvoredi visokih lišćara.

„Planiranjem atraktivnih sadržaja u priobalju povećava se kvalitet života stanovnika, ali se stvara i prilika za privlačenje novih investicija i realizaciju kapitalnih projekata“, navodi se u planu čiju je izradu naručio investitor, odnosno „Galens“.

Portal 021.rs otkrio je ranije kako bi potencijalno mogao da izgleda „Novi Sad na vodi“, s obzirom na to da se ilustracija pojavila u „Analizi saobraćaja i saobraćajnih tokova na Brodogradilištu“.

Podsetimo, aktivisti i lokalni opozicionari godinama unazad protestuju protiv gradnje ovog „opštegradskog centra“ koja zahteva i seču drveća na Šodrošu i Kameničkoj adi. Više puta su organizovani protesti, neki od njih završili su se i nasiljem i hapšenjima, a desetina ekoloških aktivista je neko vreme i kampovala na Šodrošu kako bi sprečili seču.

Okvir plana dostupan je za javni uvid do 2. februara, do kada je moguće i dostaviti primedbe. Može se pogledati na zvaničnim sajtovima Skupštine Novog Sada, Grada Novog Sada i na sajtu JP „Urbanizam“, kao i u prostorijama „Urbanizma“.

(Radio 021, foto: Autonomija)