Skip to main content

PETER VATAŠČIN: Poučne strane Labanovog ispada

Pogledi 04. сеп 2017.
5 min čitanja

Skandal suboti?kog gradona?elnika Bogdana Labana zaslužuje više pažnje od obi?nog zgražavanja. Ako malo pro?a?kamo, uo?i?emo nekoliko ?injenica, koje ?e nam ukazati na neka svojstva srpske lokalne politike i na opšte stanje javnog života.

Jedan aspekat nedavnog Labanovog ispada možebiti poznat onima koji se se?aju posledica govora socijalisti?kog premijera Ma?arske, Ferenca ?ur?anja, kada su njegove re?enice, izgovorene na partijskoj sednici „isplivale na površinu”, to jest postale opšte poznate. Sada se dogodilo nešto sli?no; Laban je u ne sasvim javnom kontekstu rekao nešto što nikako ne prili?i slici i prilici jednog politi?ara. Gra?ani, koji prate javne doga?aje me?utim veoma dobro znaju da takve situacije u politici nisu retke: kada nešto ipak iza?e na videlo, skandal ?e biti ogroman. Druga?ije re?eno: svi mi znamo, da su veze i vezice sa podzemljem, upotreba so?nih psovki i pretnje sastavni delovi javnog života naše regije (ne mislim samo na Balkan, nego na Srednju Evropu!), i da je to, što je sad isplivalo na površinu tek vrh ledenog brega. Sve to me?utim ne?e prouzrokovati javni skandal dok se ne pokaže u celosti, a nije uopšte sigurno da ?e se cela ta pri?a mo?i okon?ati po pravilima racionalnog razmišljanja i ose?aja za pravdu.

Ni o okolnostima ?ur?anjevog govora ne znamo previše, niti ?emo ubudu?e saznati, mada je svojevremeno imao zna?ajne, konkretne politi?ke posledice. A sve to je tako, jer u ovakvim slu?ajevima iza svega stoje politi?ki razlozi, dovoljno je samo da spomenemo da je u Labanovom slu?aju skandal pokrenuo njegov partijski kolega, naprednjak Vladimir Polovina, koji je, kako je sam naveo, na ovaj na?in želeo posti?i promene u lokalnoj partijskoj organizaciji stranke. Mogu gra?ani misliti štošta o iskazima dosad nepoznatog Polovine, kada je nabrajao zloupotebe položaja od strane Labana i njegovih krugova – sve je to zasad samo igra u cilju stvaranja odre?enog politi?kog raspoloženja. U istu kategoriju spada i pomalo zakasnela žalba Srpske radikalne stranke na prvog ?oveka Subotice.

Ne pomaže nam u raš?iš?avanju situacije ni kada Igor Mirovi?, pokrajinski premijer govori o tome, bez spominjanja konkretnih slu?ajeva, sa kakvim teškim pretnjama je trebala da se suo?ava Labanova porodica. A šlag na torti je bio, kada su u ovoj napetoj situaciji sa jednog privatnog Fejsbuk profila po?ele da cure informacije o sli?nim doga?ajima u lokalnoj partijskoj organizaciji Demokratske Stranke, koje govore o tome, da su Saša Vu?ini? i Modest Duli? ranije postupali po istoj brutalnoj šemi, kao što je to sad Laban uradio.

Mogli smo samo gorko da se nasmejemo, kada je Laban još više pove?ao haos, ukazivanjem na navodne prljave poslove svog prethodnika, Jenea Maglaija. Ali kao što cilj predstavljanja audio snimka Labana pre svega bio uspostaljanje meteža na politi?koj sceni, tako i njegove re?i spadaju u kategoriju verbalnog prepucavanja. Osim ako Laban nije blefirao. Mada, mora da se doda, da Maglai nije požurio sa poricanjem poprili?no teških optužbi –štaviše, to do današnjeg dana nije uradio. A takvo ponašanje ne?e pomo?i u rasterivanju sumnje.

Umesto sumiranja bi mogli da postavimo pitanje: koliko bismo bili naivni, ako bismo se nadali, da ?e bilo koja spomenuta situacija dospeti na sud i tamo biti okon?ana odgovaraju?om presudom, kako to prili?i jednoj pravnoj državi?

DA LI JE TO DOZVOLA ZA ODSTREL ILI TRENUTAK ISTINE?

Me?u doga?ajima prethodne nedelje su bila dva takva trenutka, koja nikako nisu tipi?na za skandale, koji se doga?aju oko naprednjaka. Dva pouzdana partnera Srpske napredne stranke su se naime ogradila od Bogdana Labana, ali u neku ruku i od SNS-a. Kada je izbio skandal, malo ko bi poverovao da ?e Savez vojvo?anskih Ma?ara smeti išta da izusti, ali, dogodi se ?udo nevi?eno: Timea Horvat, predsednica suboti?ke organizacije, a ujedno i saradnica gradona?elnika je izrazila svoje zaprepaš?enje zbog ponašanja prvog ?oveka gradske uprave (mada, kako je Bela J. Garai primetio, na poziv za ostavku je mudro zaboravila). Posle toga se i stari partner naprednjaka, svim mastima namazan, Mirko Baji? ogradio od Labana. Sve to je pre svega ?udno, jer sve dosad ni SVM ni Savez ba?kih Bunjevaca (SBB) nisu bili baš poznati po tome da su se usu?ivali zauzeti stavove protiv naprednjaka, štaviše, u kriti?kim situacijama su ili ?utali, ili su u potpunosti podržavali AleksandraVu?i?a i njegove ljude, bez obzira na to koliko je to bilo mu?no.

Moglo bi se re?i da je ovaj doga?aj samo lokalno prepucavanje usmereno protiv gradona?elnika, na koje se ne primenjuju pravila igre pokrajinske i republi?ke politike – u ovom slu?aju se me?utim radi o gradona?elni?koj stolici jednog od najve?ih gradova Srbije, toliko godina priželjkivanoj od strane najja?e partije države. Nije nevažno da je ceo slu?aj od prvog trenutka prerastao okvire li?nog konflikta, prevazišao samog Labana i prouzrokovao poprili?nu štetu popularnosti Srpske napredne stranke.

U principu su mogu?a dva scenarija, ali u nedostatku internih informacija možemo samo okvirno da ih opišemo. Prva varijanta: tu i tamo se spominje neka unutrašnja borba u redovima suboti?ke Srpske napredne stranke, pa je kao posledica toga Savez vojvo?anskih Ma?ara i Savez ba?kih Bunjevaca „iz viših krugova” dobio dozvolu za odstrel.

Ako uzmemo u obzir servilno ponašanje dveju stranaka nacionalnih manjina, ta opcija je itekako realna, mada ?injenica da je Ištvan Pastor na sve?anoj akademiji povodom dana grada bez daljnjeg sedeo pored Labana u sali suboti?ke Gradske ku?e, možda ukazuje na to, da nije sve crno-belo (osim ako ne do?e do naglih, dramati?nih promena iza kulisa).

Druga varijanta je „trenutak istine”, to jest dve stranke – znaju?i o verovatno ne previše ?istim okolnostima i o detaljima, kao i iz razloga, koji su znani jedino onima koji su upu?eni u zakulisna doga?anja i politi?ke mu?ke – nisu mogle da zaobi?u protest u vezi doga?aja, koje je u ovom slu?aju, iz ko zna kojih razloga, bilo prihvatljivo i izvodljivo bez nekih gadnih posledica.

Bilo da se radi o prvom ili drugom scenariju, jasno je, da obe varijante ponovo pokazuju pot?injenost dveju malih stranaka, jer je fakti?ki svejedno, da li je njihovim reakcijama upravljala dirigentska palica ili vlastiti revolt, koji više nisu mogli obuzdati. Ako pogledamo opšti razvoj doga?aja, sve to je zapravo zanemarljiv detalj.

BEŽI AKO MOŽEŠ

Od po?etka skandala je Bogdan Laban pokazao uverljivo samopouzdanje. Gra?aninu, koji razmišlja nezavisno od stranaka se ?ini neprihvatljivim, kako je ?ak dva puta (na pres konferenciji, a posle na saslušanju na sudu) pobegao od novinara, da ne bi morao da odgovara na njihova pitanja. Sve to se naravno dogodilo, jer on to može da u?ini. Niko ga ne može prisiliti da osim nekog monologa kaže više na pres konferenciji, a vreme radi za njega. Zaborav je veliki prijatelj svih politi?ara, koji haraju svetom s puterom na glavi.

O njegovom samopouzdanju govori i kontekst sve?anog prijema povodom dana grada: u petak je priredbu obezbe?ivala masa policajaca u uniformi i civilu, u salu su puštali samo one, koji su bili na nekom spisku, a bezbednost u?esnika je bila zagarantovana prolaskom kroz kapiju za detektciju metala. Uprkos bojkota od strane predstavnika najzna?ajnije politi?ke snage, Pokreta za gra?ansku Suboticu (koji im je bio potreban iz logi?nih politi?kih interesa), i protesta malobrojnih opozicionih partija, na sve?anosti je bio prisutan poprili?no velik broj osoba sa raznim politi?kim funkcijama, a nisu izostali ni obi?ni gra?ani. Potonje bi bilo pogrešno osuditi za u?eš?e – o?ito je puno ljudi, iz raznih razloga u?estvovalo na proslavi, sasvim sigurno je bilo i takvih koji nisu ?uli o skandalu, druge sve to nije interesovalo itd. Niko nije odbio preuzimanje nagrade.

Zapravo sve to nije moglo bolje ispasti za Labana i Srpsku naprednu stanku: na ritualu povodom dana grada – osim zanemarljivog protesta opozicije i negodovanju gra?ana „van igrališta” – niko nije pomislio na markantniji korak protesta ili ogra?ivanja koji se ne bi mogao tek tako zaobi?i.

Kao da je protest Saveza vojvo?anskih Ma?ara i Saveza ba?kih Bunjevaca bio samo daleki, zanemarljiv me?u?in. U redovima sve?ane sale su se videli ?inovni?ki sakoi, kostimi, pa ?ak i mantije – a to je itekako dovoljno. Skandal trenutno jenjava, a neprijatnosti koji proizilaze iz njega su za vlast o?ito zasad na prihvatljivom nivou. Pošto su se uplašili mogu?ih posledica, lako može da se dogodi, da ?e naprednjaci celu situaciju srediti unutar svojih krugova, i sve ?e lepo da se nastavi, kao da se ništa i nije desilo.

(hu.autonomija/foto: maglocistac.rs)