Skip to main content

NUNS i NDNV: Na delu državna operacija ubijanja medija i medijskih sloboda u Srbiji

Građani 20. sep 2017.
< 1 min čitanja

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ocenili su da saopštenje povodom gašenja nedeljnika Vranjske i štrajka gla?u vlasnika tog medija Vukašina Obradovi?a “izgleda gore nego da su ga pisali Željko Mitrovi? i Dragan Vu?i?evi?”.

“U pitanju je jeftina manipulacija koja služi da se skrene pažnja sa državne operacije ubijanja medija i medijskih sloboda u Srbiji, koja preti da celu medijsku scenu pretvori u Pink i Informer. Vlada nije odgovorila niti na jedno od goru?ih pitanja i problema u medijskoj sferi koje novinarska i medijska udruženja dugo ve? postavljaju i javno ozna?avaju, a koji za posledicu imaju, izme?u ostalog, i gašenje Vranjskih”, isti?u u zajedni?kom saopštenju NUNS i NDNV.

Novinarska udruženja navode da Vlada Srbije u saopštenju jasno pokazuje da novac gra?ana kojim se interveniše u medijsku sferu shvata kao svoju privatnu pr?iju i da ga, shodno tome, troši kako joj padne na pamet.

“Podse?amo da u pitanju nije Vladin novac ve? poreskih obveznika i da njime, prema zakonu, ne bi trebalo da se finansiraju mediji nego javni interes u sferi javnog informisanja, a da o kvalitetu predloženih projekata treba da odlu?uju nezavisne, stru?ne komisije. To što predstavnici vlasti ne shvataju smisao Zakona o javnom informisanju i medijima pokazuje ne samo ovo saopštenje nego i to što je vlast ovaj proces pretvorila u svojevrsnu karikaturu, odnosno u mehanizam za finansiranje režimskih medija koji igraju ulogu njene PR službe, a da ?lanove komisija ?ine, u velikoj ve?ini, nestru?ne i politi?ki instruisane osobe koje samo izvršavaju prethodno donesene politi?ke odluke”, napominje se u saopštenju.

NUNS i NDNV podse?aju i da su na ovogodišnjem konkursu za javno informisanje u Vranju dva najzna?ajnija i najprofesionalnija medija u tom gradu, Vranjske i OK radio dobili minorna sredstva, koja su i odbili da prime, dok je “stru?na komisija” novac dodelila medijima bliskim vlasti, te da je “TV Vranjska plus dobila više od 40 odsto ukupno opredeljenih sredstava, odnosno 6,3 miliona dinara”, a osnovana je pre nešto više od godinu dana, dok je vlasnica te televizije Mirjana Dodi?, bivša portparolka SNS-a u Vranju.

“Konkurs u Vranju je, dakako, samo vrh ledenog brega, a stru?na javnost ve? godinama upozorava da se u procesu konkursnog sufinansiranja javnog interesa u medijima prime?uju mnogobrojni problemi – skoro da nema ništa osim problema – koji za posledicu imaju da se najbolji predlozi projekata odbacuju, a finansiraju režimski i tek osnovani, tako?e vlasti bliski mediji. Novac gra?ana koju vlast troši na svoje samoreklamiranje kroz ovaj mehanizam meri se milijardama dinara. Samo u periodu od aprila 2015. do aprila 2016. godine, prema nalazima Medijske koalicije, država je potrošila više od dve milijarde dinara za medijske konkurse”, navodi se u saopštenju.

NUNS i NDNV optužili su vlast da guše medije koji joj nisu bliski, te da im onemogu?ava pristup sredstvima gra?ana namenjenim javnom interesu i šalje sve mogu?e inspekcijske službe, sa namerom da ih konstantno finansijski iscrpljuje i onemogu?ava normalan rad – a da istovremeno svoje medije finansira i putem javnih nabavki, kao i preko javnih preduze?a.

U saopštenju se ukazuje i na nedavno objavljeno istraživanje Transparentnosti Srbije, koje je pokazalo mnoga javna preduze?a sklapaju ugovore o saradnji sa medijima, a zna?ajna sredstva se prelivaju iz javnih preduze?a i kroz ugovore o sponzorstvima. Dodaje se da dodatno zabrinjavaju?e to što mnoga javna preduze?a kriju podatke o finansiranju medija.

“Vlada tako?e ne spominje ni tržište oglašivanja koje, tako?e, kontroliše preko sebi bliskih marketinških kompanija. Vlast prakti?no reketira kompanije, teraju?i ih da novac za reklame troše u režimskim medijima. Vlast je proizvela takvu atmosferu da i mala lokalna privatna preduze?a odbijaju da se reklamiraju u ‘nepodobnim medijima’, jer mogu doživeti ?itav niz neprijatnosti, kao što su recimo veoma frekventne posete inspekcija, ali i mnogobrojne druge probleme u poslovanju”, naglašavaju medijska udruženja, uz ocenu da je više nego jasno da i serija “suludih presuda protiv nerežimskih medija predstavlja politi?ki pritisak na medijske slobode, kao i odsustvo bilo kakvih sankcija za one koji novinare tih medija napadaju, prete im smr?u i zastrašuju”.

NUNS i NDNV dodaju da je, uz to, nerežimskim medijima otežan put do informacija, da im se zabranjuje prisustvo na konferencijama za novinare, da se u sferi pristupa informacijama od javnog zna?aja dešavaju mnogobrojni retrogradni postupci, da se režimski mediji finansiraju državnim novcem i preko povezanih firmi, da se režimski novinari zbrinjavaju i direktnim ugovorima sa državnim institucijama, da su tokom nakaradne privatizacije medije pokupovali strana?ki tajkuni SNS-a, kao i da se je evidentno kršenje brojnih zakona u slu?aju Tanjuga, koji se tako?e finansira milionskim iznosima državnog novca.

“Ali sigurni smo da ni na jedno od takvih pitanja Vlada ne?e odgovoriti, upravo zato što je ona generator svih nabrojanih problema”, zaklju?uje se u saopštenju.

(Autonomija)