Skip to main content

Novi dokumenti dostavljeni u Hag: Ime Nenada Stevandića se spominje među nalogodavcima zločina

Jugoslavija 20. okt 2017.
3 min čitanja

Trinaestog juna 2017. godine po?eo je pretresni postupak u ponovljenom su?enju Jovici Staniši?u i Franku Simatovi?u, tvorcima zloglasne specijalne jedinice „Crvene beretke“, koja je svojim zlo?inima obilježila ratna dešavanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu 90-ih godina prošlog stolje?a.

Nekadašnji na?elnik Službe državne bezbjednosti (SDB) Jovica Staniši? i zapovjednik specijalnih snaga SDB-a Franko Simatovi? Frenki u obnovljenom su se postupku, koji je u nadležnosti Mehanizma za me?unarodne krivi?ne sudove, izjasnili da nisu krivi za zlo?ine koji im se stavljaju na teret.

U optužnici se navodi da su Staniši? i Simatovi? u?estvovali u udruženom zlo?ina?kom poduhvatu (UZP), koji je nastao najkasnije u aprilu 1991. i trajao barem do 31. decembra 1995. Navodi se da je cilj tog UZP-a bio prisilno i trajno uklanjanje ve?ine nesrpskog stanovništva s velikih podru?ja u Hrvatskoj i BiH. Optuženi su po ?etiri ta?ke za zlo?ine protiv ?ovje?nosti te jednom ta?kom za kršenje zakona ili obi?aja ratovanja.

„Crvene beretke“ su uglavnom ?inili pripadnici beogradskih navija?kih skupina, pristalice radikalnih nacionalisti?kih stranaka i udruženja te kriminalaca ?iji su dosjei brisani u zamjenu za u?eš?e na ratištima u Hrvatskoj i BiH. Upravo bi podaci o aktivnostima „Crvenih beretki“ na teritoriju BiH mogli biti klju?ni za epilog ovog procesa, ali i za eventualno otvaranje novih postupaka protiv ostalih osumnji?enih osoba koje su imale važnu ulogu u zlo?inima koje je ta jedinica po?inila za vrijeme rata u BiH.

Prema dokumentima koji su dostavljeni u Hag, a koji prema saznanjima Faktora sadrže nove detalje o zlo?inima za koje su odgovorne „Crvene beretke“, komandant te jedinice u BiH bio je Ljuban E?im, nekadašnji zamjenik na?elnika Centra državne bezbjednosti Republike Srpske (RS) i kum Željka Ražnatovi?a Arkana. E?imov blizak saradnik iz ratnog perioda bio je, navodi se u dostavljenim dokumentima, tadašnji komandant Srpskih odbrambenih snaga (SOS) Nenad Stevandi?, današnji zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a.

Upravo su E?im i Stevandi?, sude?i prema dokumentaciji koja je dostavljena u Hag, bili nalogodavci brojnih zlo?ina po?injenih nad nesrbima u Banjoj Luci, Prijedoru, Kotor Varoši, Doboju i drugim okolnim mjestima. Mnogi Bošnjaci, Hrvati, ali i nepodobni Srbi iz Banje Luke i danas pamte zloglasni „crveni kombi“, u kojem su mnogi od njih pretu?eni i odvo?eni na nepoznate lokacije, a nekima se do dana današnjeg izgubio svaki trag.

E?im i Stevandi? su angažirali Nenada Kajkuta, Radojicu Kajkuta, Danku Kajkuta, Jadranka Miki?a, Borana Makivi?a i druge da, pored u?eš?a u borbenim aktivnostima, od civila i neistomišljenika otimaju novac, zlato, vozila i druge vrijednosti. Prema svjedo?enjima onih koji su prisustvovali tim zlo?inima, od njihove ruke su stradali, izme?u ostalih, Ivica Beneš, Velimir Tomani?, Nura Berbi?, Džemila Berbi?, Nebojša Kalik, Drago Ruli?, Boris Sjerikov, Midhat Mustajbaši? i Mario Olah.

Ivici Benešu, bratu boksera Marijana Beneša, pripadnici „Crvenih beretki“ su, prema iskazima svjedoka, smrskali lobanju u naselju Rakova?ke Bare i to nakon što su od Marijana tražili i dobili odre?ena sredstva za njegovo osloba?anje. Velimir Tomanovi? je pozvan u hotel „Bosna“, u kojem su odsjedali E?im i Stevandi?. Tomanovi?ev automobil „renault 4“ je prona?en u Bosanskoj Kostajnici, a njemu je izgubljen svaki trag. Džemilu Berbi? je po nalogu Ljubana E?ima iz ku?e odveo Sveto Makivi?, a ona je ubijena u ugostiteljskom objektu Jadranka Miki?a, koja se nalazi u blizini autopijace u Banjoj Luci.

Midhatu Mustajbaši?u je, prije nego što je ubijen, oteto 20.000 DEM. Olah Mario je po?etkom rata bio maloljetan, a iz ku?e ga je odveo Ranko Novakovi? i to u kancelariju Ljubana E?ima, a koji je od Mariovog oca Ferde uzeo 18.000 DEM kako bi Marija prebacio u Srbiju.

Navedene žrtve i zlo?ini samo su dio „širokog repertoara“ koji se na teret stavlja „Crvenim beretkama“ i SOS-u, kao i njihovim nalogodavcima, a proces koji se vodi protiv Staniši?a i Simatovi?a bi, zahvaljuju?i obimnoj dokumentaciji koja govori o zlo?inima, mogao otvoriti nova poglavlja u sudskim procesima koji bi se trebali voditi protiv do sada neprocesuiranih visokorangiranih pripadnika tih jedinica.

„Crvene beretke“ su nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije preimenovane u Jedinicu za specijalne operacije (JSO). Ta je Jedinica zvani?no raspuštena u martu 2003. godine, nakon atentata na srbijanskog premijera Zorana ?in?i?a. Dio pripadnika JSO-a je uhapšen zbog u?eš?a u atentatu, a dio je prekomandovan u novoformiranu Žandarmeriju. Iako danas zvani?no ne postoji, obavještajni podaci regionalnih agencija ukazuju da su nekadašnji pripadnici „Crvenih beretki“ i JSO-a i danas itekako aktivni u regionu, sa gotovo identi?nom komandnom strukturom iz ratnog perioda.

(Faktor