Skip to main content

Gruhonjić: Postoje novinari i anti-novinari, mediji i anti-mediji

Izdvajamo 08. nov 2017.
3 min čitanja

Programski urednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonji? izjavio je danas da novinari koji povla?uju populisti?kim politi?arima, koji publici serviraju lažne vesti, senzacije i skandale, nisu novinari nego “anti-novinari”, a ti mediji nisu mediji ve? “anti-mediji”, ?ija je svrha postojanja upravo u tome da unište poverenje publike u novinarstvo i time oja?aju autoritarni i populisti?ki režim.

“Tabloidni manipulanti se zapravo sve vreme lažno predstavljaju, jer oni nisu novinari. Drugim re?ima, televizija, radio, štampa i multimediji koje oni ure?uju tako?e samo imaju pojavni oblik tradicionalnih medija, ali posve opre?an sadržaj”, rekao je Gruhonji? na panel diskusiji “Medijski i politi?ki populizam – izazovi za novinarstvo, izazovi za društvo”.

On je podsetio da je novinarima kodeksom propisano da ne smeju da rade na promociji populisti?kog diskursa, jednako kao što je lekarima kodeksom propisano “da le?e a ne da sakate ljude”.

“Novinari u Srbiji, me?utim, pre?esto su na strani populizma, jer bez ikakvog otklona prenose najmra?nije izjave politi?ara, kao da ovde nije bilo ratova tokom devedesetih godina prošlog veka i kao da nam nije dobro poznata uloga novinara ratnih huška?a, kao i užasne, užasne posledice takvog na?ina izveštavanja. Zato moramo biti na?isto: novinari koji povla?uju populizmu u stvari nisu novinari, oni su anti-novinari!”, poru?io je Gruhonji?.

Prema njegovim re?ima, umesto informativnih, dokumentarnih, edukativnih, kulturnih sadržaja u centar medijske pažnje je došao sadržaj koji se “lakše prodaje”: skandal, koji podsti?e populizam.

“Takvi principi su u direktnoj suprotnosti sa odgovornim novinarstvom. Novinarstva u takvim kanalima zapravo i nema, pošto se sve pretvara u ‘odnose s javnoš?u’. U tom slu?aju smo savremenici procesa u kojem se razdvajaju mediji i novinari”, kazao je Gruhonji?.

Dodao je da je omiljeni izgovor predstavnika takvih tabloidnih medija da je re? o sadržajima koji su “traženi” i ocenio da takva vrsta iskrivljavanja stvarnosti služi pre svega da se zamaskiraju ne?iji uski interesi.

“Takvo izveštavanje zapravo vodi dezinformisanju javnosti, nepostojanju javne debate ili vo?enju javnih debata na pogrešnim, uglavnom pod svaku cenu konfliktnim osnovama. Pogled na svet koji se na taj na?in oblikuje je potencijalno veoma opasan”, upozorio je Gruhonji?.

Prema njegovim re?ima, pravo pitanje nije kako spasiti medije, ve? kako spasiti novinarstvo, odnosno publici jasno ukazati šta jeste novinarstvo, a šta su pi-arovi, spin doktori, eksperti za marketing i propagandu.

“Samo kroz savez sa gra?anima možemo da pomognemo jedni drugima i da bude jasno šta je, dakle, javni interes a šta interes koji se lažno predstavlja kao javni a služi isklju?ivo za pojedina?ne interese”, rekao je Gruhonji?.

On je ocenio da tabloidna dramatizacija nevažnih doga?aja, zatim pojednostavljivanje kompleksnih pojava, kao i stalno oživljavanje konflikata dovode do povla?enja u gra?ansku privatnost i do stvaranja antipoliti?kog raspoloženja.

“Nestanak politi?kog novinarstva kakvo smo poznavali lišio bi nas klju?nog ?inioca politike u koju su uklju?eni gra?ani, što je san svakog tiranina i autokrate”, rekao je Gruhonji?.

Šefica Medijskog odeljenja Misije OEBS-a Gordana Jankovi? rekla je da mediji kao kanali komunikacije imaju obavezu su?eljavanja politi?kih opcija.

Jovanka Mati? iz Instituta društvenih nauka ocenila je da populizam razara institucije.

“Populizam insistira na direktnoj komunikaciji vo?e i naroda, ali je ta komunikacija jednostrana”, kazala je ona i dodala da su slobodni mediji tu za vo?u “smetnja” i nepotrebni.

“Naš novi populizam na vlasti je tabloidne medije izabrao kao svoje najvažnije medijske oslonce. Tu postoji jasna politi?ka strategija”, navela je Mati?.

Vesna Mališi? iz nedeljnika NIN rekla je da se vlast u Srbiji pravi da ne razume šta je osnovna funkcija medija.

“Mi se danas ponovo nalazimo usred populisti?ke vlasti… Naša vlast je za ovih nekoliko godina zbrisala sve izme?u sebe i naroda. Oni su postali jedina mera patriotizma, oni su postali jedini tuma?i potreba naroda a izme?u toga nema institucija, politi?kih partija, nevladinih organizacija i medija koji bi imali zna?aj na osnovu onoga što rade”, navela je ona.

Vesna Mališi? je kazala da je vlast proizvela svoje medije, analiti?are, istraživa?e i svoju stvarnost.

“Ono što je novost i specif?nost je da su mediji postali pretorijanska garda vlasti… Oni se obra?unavaju sa drugim medijima štite?i vlast. NIN, Vreme i drugi mediji žive u neprijateljskom okruženju”, kazala je ona.

Glavni i odgovorni urednik agencije Beta Dragan Janji? kazao je da je tabloidizacija medija postala “mejnstrim” i da Srbiji predstoji trenutak kada treba da se bori za društvene vrednosti.

Na panel diskusiji je govorio i predstavnik RTS-a Nebojša Bradi?, dok je državni sekretar Ministarstva kulture Aleksandar Gajovi? otkazao u?eš?e zbog putovanja.

Diskusiju je organizovao Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda, uz podršku Misije OEBS-a, a sutra i prekosutra bi?e održana i Me?un?rodna konferencija “Mediji, demokr?tij?, populiz?m” n? FDU.

(Autonomija/Beta, fotografije: Medija centar Beograd)