Skip to main content

Građani BiH najveći pesimisti u regiji

Jugoslavija 10. okt 2017.
< 1 min čitanja

Gra?ani BiH su najmanje zadovoljni i najve?i su pesimisti u regiji, pokazuju rezultati istraživanja Balkanski barometar koje je Vije?e za regionalnu saradnju (RCC) predstavilo danas u Briselu, javlja Fena.

Generalni sekretar RCC-a Goran Svilanovi? pozdravio je goste na prezentaciji Balkanskog barometra i ve? najavio novo izdanje za 2018. godinu. Goste je, tako?er, pozdravio zamjenik generalnog direktora za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenje Maciej Popowski koji je naveo da pozitivan razvoj doga?aja u regionu daje razlog za optimizam.

Popowski je naglasio da vrata EU ostaju otvorena za zemlje regije kada ispune odre?ene kriterije. Istaknuo je zna?aj ekonomske saradnje u regiji i tom kontekstu naglasio uspjeh nedavnog samita u Trstu. Smatra da ovakva saradnja daje nove prilike za region u cjelini, kao i za svaku zemlju regije.

„Možete ra?unati na našu podršku. Vjerujemo da ?e regionalna saradnja pospješiti i olakšati proces priklju?enja“, rekao je Popowski.

Prema ovom istraživanju, ?ije je nalaze prezentirao Vladimir Gligorov, stru?ni konsultant agencije GfK-a i istraživa? na Institutu za me?unarodne ekonomske studije u Be?u, 76 posto ispitanika u BiH kaže da nije zadovoljno ekonomskom situacijom u svom društvu, a 39 posto ih o?ekuje da ?e se stanje ekonomije pogoršati u narednih 12 mjeseci.

Premda je nezaposlenost prepoznata kao najve?i problem s kojim se suo?avaju ekonomije u svim zemaljama jugoisto?ne Evrope, ljudi u BiH su zbog toga najviše zabrinuti – 73 posto. Tako?er u BiH je veliko nepovjerenje u vlasti, kojima ne vjeruje 82 posto gra?ana, ali ništa bolje ne stoje ni mediji, za koje 80 posto ispitanika smatra da su pogo?eni korupcijom.

Balkanski barometar je pokazao da je nakon dvije godine stagnacije u regionu došlo do pove?anja broja onih koji misle da bi priklju?enje Evropskoj uniji bilo dobra stvar za njihovo društvo (42 posto u odnosu na 39 posto u prethodnom istraživanju).

S druge strane 19 posto gra?ana regije smatra da bi priklju?enje EU bilo loša stvar, dok ih 36 posto ne smatra da bi to bilo niti dobro niti loše. Ipak, u jugoisto?noj Evropi pesimizam je u porastu budu?i da sada manje ljudi vjeruje da ?e do prijema do?i do 2020. godine (samo 19 posto u odnosu na 24 i 27 posto u prethodnim istraživanjima), dok 28 posto ispitanika smatra da do priklju?enja EU ne?e nikad do?i.

Ve?ina poslovnih lidera u regiji , 57 posto, smatra da bi prijem u EU donio korist njihovim kompanijama, jedna tre?ina ispitanika nije bila sigurna, dok ih je sedam posto gledalo na prijem u EU negativno.

Preferira se rad u javnom sektoru

Više od tri ?etvrtine ljudi u regiji, 76 posto, preferira rad u javnom u odnosu na privatni sektor jer kažu da su bolji uvjeti rada (36 posto), bolje pla?e (39 posto) i ve?a sigurnost radnog mjesta (56 posto).

Stanovnici jugoisto?ne Evrope najkorumpiranijim smatraju politi?ke partije (82 posto), zatim sudstvo (80 posto), zdravstveni sektor i carine (79 posto)… Zanimljivo je da 47 posto ispitanika smatra da su i vjerske zajednice pogo?ene korupcijom, a 55 posto to isto misli za nevladine organizacije.

Ve?ina stanovništva jugoisto?ne Evrope od 73 posto ne smatra da se njihove vlade efikasno suprotstavljaju korupciji, a alarmantna je ?injenica da 28 posto ljudi u poslovnoj zajednici smatra da nema na?ina za borbu protiv korupcije.

Balkanski barometar je godišnje istraživanje mišljenja koje je naru?io RCC, a provela agencija GfK u sklopu kojeg se prikupljaju i analiziraju informacije od gra?ana i privrednika iz regije na razli?ite teme kao što su zaposlenost, trgovina, investicije, korupcija, itd. Tre?im izdanjem je u toku 2016. godine bilo obuhva?eno 8.000 gra?ana i 1.600 preduze?a.

(Al Jazeera)