Skip to main content

Crna Gora: Crkveno utočište za optuženu u ‘državnom udaru’

Jugoslavija 11. okt 2017.
2 min čitanja

Viši sud u Podgorici je ukinuo pritvor Branki Mili? pripadnici ?etni?kog pokreta optuženoj u slu?aju „državni udar“. Do ukidanja pritvora optuženoj Mili? dolazi nakon što je trinaest dana štrajkovala gla?u u pritvoru i nakon datih garancija mitropolita SPC u Crnoj Gori Amfilohija Radovi?a, što je do sada bila nepoznata praksa.

Uz mjere nadzora i zabranu napuštanja boravišta, optužena za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, Branka Mili? ?e do okon?anja sudskog procesa boraviti u manastiru Mitropolije SPC „Duga“ kod Podgorice. Naime, Mitropolija i li?no mitropolit Amfilohije Radovi? su dali garancije sudu da ?e optužena Mili? boraviti u navedenom manastiru, potvrdio je njen advokat Jugoslav Krpovi?.

„Mitropolija je dala garanciju da Branka Mili? može da boravi u manastiru gdje bi joj bio obezbje?en smještaj, ishrana, zdravstvena zaštita i prevoz od manastira do suda“, rekao je Krpovi?.

Na naše pitanje ?ime Mitropolija garantuje da Branka Mili? ne?e pokušati da napusti Crnu Goru i izbjegne nastavak su?enja, advokat Krpovi? je rekao:

„Mitropolija garantuje svojim autoritetom i sam mitropolit je ?ovjek kome se najviše vjeruje u Crnoj Gori. A druga stvar je da Branka Mili? ne želi da bježi. Ona želi da aktivno u?estvuje u sudskom postupku“.

Podsjetimo, optužena za pokušaj nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori, Branka Mili? je negiraju?i navode optužnice veoma oštro kvalifikovala sudski proces i motive za njeno hapšenje. Ne spore?i da je pripadnica ?etni?kog pokreta u Srbiji, Mili? je tvrdila da su motivi za ?itavo su?enje politi?ke prirode.

„Optužnica bez ikakve sumnje ukazuje da se ovde radi o jednom montiranom politi?kom procesu za potrebe i interes ulaska Crne Gore u NATO“, rekla je Mili? tokom prvog davanja iskaza.

Optužena Branka Mili? se prije trinaest dana odlu?ila da štrajkuje gla?u protestuju?i zbog uslova i tretmana u pritvoru. Uslijedio je zahtjev branioca za puštanje optužene Mili? iz pritvora, što je obrazloženo zdravstvenim i humanitarnim razlozima. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katni? se nije protivio promjeni statusa Mili?, ali uz davanje odre?enih garancija.

„Na osnovu svega, mislim da su se stekli uslovi da se ta mjera pritvora može zamjeniti mjerom nadzora, uz obe?anje okrivljene da ne?e napuštati mjesto boravišta“, saopštio je Specijalni tužilac Katni? na nedavnom glavnom pretresu.

Ovo je prvi put da je javnost upoznata, da je srpska mitropolija u Crnoj Gori ponudila usluge smještaja optužene osobe i dala garancije da ?e ta osoba boraviti u manastiru tokom sudskog postupka. Da li se ponuda Mitropolije srpske crkve u Crnoj Gori može smatrati kao hriš?anska pomo? osobi u teškom zdravstvenom stanju, ili se radi o ulasku crkve u sudski proces, pitali smo Zorana Vuji?i?a koordinatora pravnog programa u Gra?anskoj alijansi.

„Ovo je neuobi?ajena situacija da se crkva uklju?uje u sudski postupak i da daje garancije kada je pritvor u pitanju. Ovo nije nešto što je u suprotnosti sa zakonom. A ukoliko je to vezano za štrajk gla?u optužene Mili?, hriš?anski apel crkve nije iznena?uju?i. Me?utim mi smo imali brojne druge primjere u koje se crkva nije uklju?ivala iako su bile sli?ne situacije. Crkva u Crnoj Gori se aktivno bavi politikom iako je po zakonu odvojena od države. I ne bi bilo dobro da se aktivno uklju?uje u sudske procese s obzirom na njen uticaj na crnogorsko društvo. Jer to bi se moglo shvatiti i tuma?iti kao neka vrsta pritiska sudsku vlast“, ocjenjuje Zoran Vuju?i? iz Gra?anske alijanse.

(Sr?an