Skip to main content

Brammertz: Haške presude su odgovor onima koji poriču genocid u Srebrenici

Jugoslavija 08. nov 2017.
3 min čitanja

Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Brammertz je izjavio da ?e arhiv Me?unarodnog krivi?nog suda za bivšu Jugoslaviju predstavljati pravnu istinu i biti najbolji odgovor onima koji negiraju opsadu Sarajeva ili genocid u Srebrenici.

Brammertz, koji boravi u Bosni i Hercegovini u okviru priprema za redovni šestomjese?ni izvještaj Vije?u sigurnosti Ujedinjenih naroda o ostvarenom napretku, kazao je za Anadoliju da je tokom aktuelne posjete zemljama regije imao priliku razgovarati i o tranziciji Haškog tribunala u Me?unarodni rezidualni mehanizam za krivi?ne sudove, koji ?e, zatvaranjem ICTY-ja, raditi na prebacivanju procesuiranja slu?ajeva ratnih zlo?ina na lokalne pravosudne institucije.

„Želim biti siguran da je poruka vrlo jasna i da se zatvaranjem ICTY-ja završava samo jedno poglavlje, ali i da se borba za pravdu nastavlja te da ?e Me?unarodni rezidualni mehanizam za krivi?ne sudove, kao institucija, nastaviti pružati podršku tužiteljima u regiji“, rekao je Brammertz.

za žrtve i preživjele

On je kazao kako ga posebno zabrinjava glorificiranje ratnih zlo?inaca u regiji.

„Ova težnja glorificiranja ratnih zlo?inaca u regiji je glavni problem. Ve? nekoliko godina gledamo kako su neke osobe osu?ene kao ratni zlo?inci prihva?ene kao heroji. To je, naravno, potpuno neprihvatljivo iz ugla principa te predstavlja uvredu za žrtve i preživjele. Stvarno mi je teško shvatiti zašto se to dešava i kako neko ko je tokom rata ubijao civile i ko je odgovoran za protjerivanje cijelih porodica iz njihovih domova te ko je odgovoran za ubistva zarobljenika može biti prihva?en kao heroj“, istakao je Brammertz.

Naglasio je kako je politi?ka klima glavna prepreka za saradnju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije u procesuiranju osumnji?enih i optuženih za ratne zlo?ine.

„Postoji tendencija da u zemljama regije ratne zlo?ince prihvataju kao heroje. To ima utjecaj i na kvalitet saradnje. Kako o?ekivati od tužitelja da bude objektivan i proaktivan u vo?enju slu?ajeva ako znaju da nemaju podršku politi?kih lidera. To ima negativan utjecaj. Svjedoci smo kako se regionalna saradnja u vezi kvaliteta kre?e unazad i to ?e biti jedan od glavnih problema u godinama koje dolaze. U Srbiji i Bosni i Hercegovini ?e uskoro postojati nove strategije za rad na predmetima ratnih zlo?ina. One, ipak, ne mogu biti uspješne ako ne postoji regionalna saradnja. Ako istraga prestaje na granici, onda ove strategije ne mogu biti uspješne“, poru?io je Brammertz.

Na pitanje kako u udžbenicima historije u zemljama regije postoje nikakve ili vrlo jednostrane informacije u vezi s dešavanjima na tim prostorima po?etkom 90-tih godina, istakao je kako u razgovorima s predstavnicima me?unarodne zajednice ?esto skre?e pažnju na tu ?injenicu.

‘Za Mladi?a tražimo doživotni zatvor’

Podsjetio je da su pred Haškim tribunalom još dva velika doga?aja – presuda bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladi?u i drugostepena presuda u slu?aju „Prli? i ostali“ (bivši predsjednik vlade samozvane Herceg-Bosne Jadranko Prli?, bivši ministar obrane ove tvorevine Bruno Stoji?, bivši na?elnici Glavnog stožera Hrvatskog vije?a obrane Slobodan Praljak i Milivoj Petkovi?, bivši zapovjednik Vojne policije HVO-a Valentin ?ori? i na?elnik Ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Puši?.

Brammertz je dodao kako je Tužiteljstvo ranije tražilo doživotni zatvor za Mladi?a, jer je to, kako je rekao, jedina prikladna kazna u ovom slu?aju.

„Mi smo iznijeli brojne dokaze. Imali smo izjave nekoliko stotina svjedoka i nekoliko hiljada dokumenata da bi dokazali Mladi?evu individualnu krivicu za genocid po?injen u Srebrenici, opsadu Sarajeva, etni?ko ?iš?enje u mnogim op?inama i uzimanje ‘plavih šljemova’ za taoce. Mi smo ubije?eni u najstrožiju kaznu, ali je na sudijama da donesu odluku. Isto je i u slu?aju Prli?a i ostalih. Bili smo uspješni da ubijedimo sudije o kriminalnoj odgovornosti Prli?a i ostalih u prvostepenoj presudi. Nadamo se da ?e ova odgovornost ponovo biti potvr?ena“, kazao je Brammertz.

Naglasio je kako je nestvarno i šokantno da je osu?eni ratni zlo?inac Vladimir Lazarevi?, bivši komandant Prištinskog korpusa i Tre?e armije Vojske (Savezne Republike) Jugoslavije, održao nedavno predavanje na Vojnoj akademiji u Srbiji.

‘Ratni zlo?inci kao profesori’

„Izgleda nestvarno da je neko ko je osu?en za kršenje Ženevske konvencije i ko je osu?en kao jedan od odgovornih za masovne kampanje etni?kog ?iš?enja sada predaje novim generacijama o tome kako se ponašati i kako se vode ratovi. To je šokantan razvoj doga?aja, ali ne i iznena?uju?i, jer vidjeli ste tokom izbornih kampanja da je u regiji skoro pa pravilo da neke politi?ke partije imaju osu?enog ratnog zlo?inca u prvim redovima na javnim okupljanjima”, kazao je Brammertz.

Istakao je da Tužiteljstvo Haškog tribunala traži da što prije bude donesena presuda Mladi?u, iako je odbrana tražila odga?anje izricanja presude.

„Mi, naravno, tražimo da se ova presuda donese što je prije mogu?e. Sve presude u Hagu su važne, jer, iako se Hapki tribunal zatvara, i dalje ?e služiti kao arhiva i predstavljat ?e pravnu istinu o mnogim zlo?inima koji su po?injeni i bit ?e veoma dobar odgovor onima koji danas pori?u da je opsada Sarajeva postojala ili da je genocid u Srebrenici po?injen. Sve ove presude i milioni stranica u Hagu ?e biti trajni posjetilac o po?injenim zlo?inima“, rekao je Brammertz.

(Al Jazeera)