Skip to main content

Novinarska mreža: Solidarno sa Obradovićem, Dojčinovićem i novinarima “Vranjskih”

Autonomija 20. sep 2017.
5 min čitanja

Neformalna asocijacija novinara sa postjugoslovenskih prostora Novinarska mreža uputila je danas javni apel i pozvala na hitnu reakciju me?unarodnih organizacija zbog drasti?nog kršenja medijskih sloboda u Srbiji.

U saopštenju Novinarske mreže isti?e se da je nekadašnji predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) i osniva? nedeljnika „Vranjske“ Vukašin Obradovi? u utorak, 19. septembra odlu?io da štrajkom gla?u ukaže na situaciju u profesiji za ?ije osnovne postulate se hrabro i beskompromisno borio godinama.

„Ovo je moj li?ni ?in i odluka da pokušam još jednom, zapravo poslednji put, da skrenem pažnju pre svega novinarima i novinarkama, ali i svim gra?anima, na sav besmisao borbe za slobodu medija koju vodimo u poslednjih tridesetak godina“, napisao je u pismu javnosti samo dan nakon što je objavljeno da su „Vranjske“, jedan od najzna?ajnijih lokalnih listova u Srbiji koje su negovale profesionalno novinarstvo, ugašene posle 23 godine postojanja.

Napominje se da su “Vranjske” bile kriti?ar svih režima, od Slobodana Miloševi?a do Aleksandra Vu?i?a, te da su po?etkom 2003. bile prvi medij u Srbiji koji je pisao o pedofiliji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a novinari tog lista dobitnici su svih relevantnih nagrada koje se dodeljuju u novinarstvu u Srbiji, me?u kojima su i „Jug Grizelj“, „Staša Marinkovi?“, te „Dušan Bogavac“.

Vukašin Obradovi? je, kako se dodaje, do odlaska sa mesta predsednika NUNS-a, bio glasni kriti?ar režima Aleksandra Vu?i?a i veoma ?esto ukazivao na stanje u koje je zapala novinarska profesija poslednjih godina.

“Njegov poslednji potez, koliko god nam bilo poražavaju?e da je do njega uopšte došlo, govori o težini stanja novinarske profesije i potpunoj bespomo?nosti da se ona zaštiti ?ak i sa pozicija na kojima je bio. Ako je neko svestan koliko je teško boriti se za osnovne postulate našeg esnafa, kroz kontakte s vlaš?u i me?unarodnim organizacijama, to je svakako Vukašin Obradovi?”, isti?e se u saopštenju.

„Ne tražim ni?iju ni pomo?, ni podršku. ?ak ?u takve ponude
smatrati licemernim. Jer, onda kada je to bilo smisleno, nailazio sam na zatvorena vrata. Ja sam samo o?ajan ?ovek, novinar, otac i suprug, nemo?an da se suo?im sa realnoš?u sa kojom polako svikavamo da živimo“, deo je pisma Vukašina Obradovi?a javnosti.

Ukazuje se i da realnost odnosa vlasti prema novinarima koji ?asno rade svoj posao ilustruje i poslednji primer urednika portala KRIK, Stevana Doj?inovi?a, na kojeg je stranka ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina, nakon objave teksta o nepravilnostima oko kupovine stana, pokrenula hajku.

“Novinarska mreža je do sada reagovalo na pojedine fizi?ke napade i pretnje našim kolegama na postjugoslovenskim prostorima. Upozoravali smo na posledice kreiranja atmosfere otvorenog lova u kojoj je nemogu?e baviti se poslom novinara. Ovaj put zahtevamo od svih me?unarodnih organizacija da kona?no krenu da rade u interesu naše profesije i interesu samog društva za ?iju demokratizaciju imaju mandat, posebno otkad je Srbija postala kandidat za prijem u EU. Alarmantnijeg poziva na pomo? od poteza Vukašina Obradovi?a, koji je svoj život stavio na kocku zbog situacije u profesiji i zemlji – nema”, isti?e Novinarska mreža.

Kako se dodaje, kona?no moramo da shvatimo da je ugrožavanje radnog mesta i same profesije, ponižavanje i ljudsko i profesionalno, kojem su izloženi mnogi medijski i drugi radnici u ovoj zemlji, ugrožavanje ljudskog života.

“Mi, dole potpisani medijski radnici, pozdravljamo odluku našeg kolege Vukašina Obradovi?a da prekine štrajk gla?u, stojimo uz njega i njegovu borbu ljudski i profesionalno, kao i uz Stevana Doj?inovi?a i kolege iz “Vranjskih”, te zahtevamo od vlasti i me?unarodnih institucija i organizacija da obezbede minimum uslova da se profesionalno bavimo našim poslom”, poru?ila je Mreža.

Novinarsku mrežu, neformalnu asocijaciju novinara sa postjugoslovenskih prostora, ?ini više desetina novinara koji su se ujedinili kao solidarni odgovor profesije na snižavanje nivoa medijskih sloboda i bezbednosti novinara u regionu, ali i drasti?an porast ugrožavanja eti?kih normi izveštavanja, izme?u ostalog i eskalaciju govora mržnje.

Apel su potpisali:

Saša Lekovi? (Hrvatska)
Borka Rudi? (BiH)
Petra Lesjak Tušek (Slovenija)
Naser Selmani (Makedonija)
Slaviša Leki? (Srbija)
Boro Konti? (BiH)
Blaž Zgaga (Slovenija)
Ladislav Tomi?i? (Hrvatska)
Eldin Hadžovi? (BiH)
Olivera Slavni? (Crna Gora)
Tamara Skrozza (Srbija)
Biljana Žiki? (Slovenija)
Jovana Adamovi? (Srbija)
Una Hajdari (Kosovo)
Aleksandar Manasijev (Makedonija)
Jasmina Lazi? (Srbija)
Aleksandar Trifunovi? (BiH)
Tanja Pirnat (Slovenija)
Rade Radovanovi? (Srbija)
Marta Paskovi? Ko?ovi? (Crna Gora)
Anamari Repi? (Kosovo)
Borjan Jovanovski (Makedonija)
Iva Martinovi? (Srbija)
Barbara Matej?i? (Hrvatska)
Hilma Unki? (BiH)
Milica Jovanovi? (Srbija)
Anuška Deli? (Slovenija)
Antonela Stijep?evi? (Crna Gora)
Saška Cvetkovska (Makedonija)
Zana Cimili (Kosovo)
Dušan Komar?evi? (Srbija)
Tena Erceg (Hrvatska)
Nidžara Ahmetaševi? (BiH)
Blaž Ra?i? (Slovenija)
Milan Zirojevi? (Srbija)
Men?e To?i (Makedonija)
Predrag Blagojevi? (Srbija)
Tamara Opa?i? (Hrvatska)
Ivana Petrovi? (Srbija)
Aleksandar Stankov (Srbija)
Kushtrim Kadriu (Kosovo)
Stefan Markovi? (Srbija)
Marija Simani? (BiH)
Biljana Sekulovska (Makedonija)
Aleš Mendiževec (Slovenija)
Žarka Radoja (Srbija)
Damir Kundi? (Hrvatska)
Lejla Omeragi? ?ati? (BiH)
Ženeta Skerlev (Makedonija)
Ilir Gaši (Srbija)
Ana Brakus (Hrvatska)
Eldin Kari? (BiH)
Jelena Vukmanovi? (Srbija)
Visar Duriqi (Kosovo)
Jovana Z?elarevi? (Srbija)
Bobi Hristov (Makedonija)
Sanja Kljaji? (Srbija)
Mašenjka Ba?i? (Hrvatska)
Selvedin Avdi? (BiH)
Snežana Lupevska Sozen (Makedonija)
Dinko Gruhonji? (Srbija)
Erduan Katana (BiH)
Ljubiša Stankovi? (Makedonija)
Miodrag Sovilj (Srbija)
Danka Derifaj (Hrvatska)
Gordana Katana (BiH)
Nataša Stojanovska (Makedonija)
Nedim Sejdinovi? (Srbija)
Nataša Škari?i? (Hrvatska)
Aleksandar Relji? (Srbija)
Nevena Bogdanovi? (Srbija)
Ana Petruševska (Makedonija)
Norbert Šinkovi? (Srbija)
Petar Vidov (Hrvatska)
Žaneta Trajkovska (Makedonija)
Jovana Gligorijevi? (Srbija)
Hrvoje Šimi?evi? (Hrvatska)
Katerina Sinadinovska (Makedonija)
Duško Vujovi? (Srbija)
Dragan Gmizi? (Srbija)
Vehbi Kajtazi (Kosovo)
Ana Bena?i? (Hrvatska)
Elvir Padalovi? (BiH)
Vlado Apostolov (Makedonija)
Branka Dragovi? Savi? (Srbija)
Dragana Pe?o (Srbija)
Darko Šper (Srbija)
Tomislava Sila (Hrvatska)
Sonja Trajkovska (Makedonija)
Predrag Novkovi? (Srbija)
Ilko ?imi? (Hrvatska)
Aleksandra Denkovska (Makedonija)
Vanja ?uri? (Srbija)
Jerko Bakotin (Hrvatska)
Mladen ?adikovski (Makedonija)
Igor Mihaljevi? (Srbija)
Melisa Skender (Hrvatska)
Tamara ?ausidis (Makedonija)
Milica Kravi? (Srbija)
Matej Zwitter (Slovenija)
Goran Borkovi? (Hrvatska)
Tamara Srijemac (Srbija)
Marija Stoku?a (Srbija)
Klara Kranjc (Srbija)
Brankica Petkovi? (Slovenija)
Maja Le?enac (Srbija)
Milena Dragovi? (Srbija)
Davor Konjikuši? (Hrvatska)
Tanja Jordovi? (Srbija)
Marija Vu?i? (Srbija)
Ana Rebi? (Srbija)
Ivana Jeremi? (Srbija)
Brankica Draškovi? (Srbija)
Dejan Kožul (Srbija)
Sandra Bartolovi? (Hrvatska)
Kristina Šari? (Srbija)
Denis Kolundžija (Srbija)
Samir Kajoševi? (Crna Gora)
Nemanja Rujevi? (Srbija)
Natalia Žaba (Srbija)
Radovan Bogojevi? (Crna Gora)
Maja Nikoli? (Srbija)
Veronika Reškovi? (Hrvatska)
Maja Dragi? (Srbija)
Bojan Cveji? (Srbija)
Vlado Vuruši? (Hrvatska)
Milka Domanovi? (Srbija)
Gordana ?osi? (Srbija)
Sergej Župani? (Hrvatska)
Sla?ana Gluš?evi? (Srbija)
?aba Presburger (Srbija)
Jelena Kulidžan (Crna Gora)
Darko Šper (Srbija)
Milan ?ulibrk (Srbija)
Ante Pavi? (Hrvatska)
Vladimir ?vorkov (Srbija)
Jelena ?osi? (Srbija)
Hrvoje Polan (Hrvatska)
Dragoljub Žarkovi? (Srbija)
Ana Bogavac (Crna Gora)
Saša Dragojlo (Srbija)
Dino Jahi? (Srbija)
Sanja Ignjatovi? Eker (Srbija)
Saša Vejnovi? (Hrvatska)
Muanis Sinanovi? (Slovenija)
Boban Trajkovi? (Srbija)
Ivica ?iki? (Hrvatska)
Smiljana Milinkov (Srbija)
Sedan Kosovi? (Crna Gora)
Emir Imamovi? Pirke (BiH / Hrvatska)
Dušan Maši? (Srbija)
Jernej Kaluža (Slovenija)
Željko Bodroži? (Srbija)
Sanja Despot (Hrvatska)
Mladen Veloji? (Srbija)
Perica Gunji? (Srbija)
Elvira Juki? Mujki? (BiH)
Helena Puljiz (Hrvatska)
Tomaž Zaniuk (Slovenija)
Natalija Jakovljevi? (Srbija)
Damir Petranovi? (Hrvatska)
Parim Olluri (Kosovo)
Esad Ko?an (Crna Gora)
Filip Mladenovi? (Srbija)
Bojan An?elkovi? (Slovenija)
Jurica Pavi?i? (Hrvatska)
Vesna Radojevi? (Srbija)
Danica Vu?eni? (Srbija)

Nadežda Ga?e (Srbija)
Jugoslav ?osi? (Srbija)
Igor Boži? (Srbija)
Gordana Suša (Srbija)
Branka Mihajlovi? (Srbija)
Nataša Milojevi? (Srbija)
Stojan Dr?eli? (Srbija)
Dejan Anastasijevi? (Srbija)
Vesna Mališi? (Srbija)
Jelka Jovanovi? (Srbija)
Zora Dr?eli? (Srbija)
Sanja Lon?ar (Srbija)
Jovana S. Poli? (Srbija)
Nikola Radiši? (Srbija)
Branko ?e?en (Srbija)
Slobodan Vu?i?evi? (Srbija)
Goran Cetini? (Srbija)
Draga Božinovi? (Srbija)
Nenad Novi?i? (Srbija)
An?ela Milivojevi? (Srbija)

(Autonomija)